Virkasuhteen täyttäminen, kaupunkiympäristön toimiala, palvelut ja luvat, ympäristöpalvelut, ympäristötarkastaja, sijaisuus, työavain KYMP-03-35-24

HEL 2024-005540
More recent handlings
§ 1

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelujen ympäristöterveysyksikön ympäristötarkastajan viransijaisuuden täyttäminen

Tiimipäällikkö

Päätös

Tiimipäällikkö valitsi ympäristöterveysyksikön terveydensuojelutiimin ympäristötarkastajan viransijaisuuteen (514427) ajalle 2.5.-9.8.2024 filosofian maisteri ********** 3 507,13 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Terveydentilasta saatua selvitystä ei tarvitse esittää, koska viransijaisuuden kesto on alle vuoden.

Virkaan kuuluu koeaika, joka on puolet virkasuhteen kestosta.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi nykyisen viranhaltijan jäädessä virkavapaalle ajalle 2.5.-9.8.2024.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2020 § 30, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 25.3.-8.4.2024. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Duunitorilla ja Joblyssä.

Ympäristötarkastajan tehtäviin kuuluu terveydensuojelulain mukaisten oleskelutilojen (muun muassa päiväkodit, koulut, majoitushuoneistot, liikuntatilat, kuntosalit, kauneushoitolat, tatuointihuoneistot, yleiset saunat, solariumit) terveellisyyden valvonta ja neuvontatehtävät.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Hakijalta odotetaan hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, sujuvaa raporttien ja muiden ohjaavien tekstien kirjoittamista, hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä valmiutta päätöksentekoon. Lisäksi hakijalla tulee olla halua olla terveydensuojelun itsenäinen asiantuntija.

Kyseessä on vuorotteluvapaan sijaisuus. Valitun henkilön tulee olla työtön työnhakija, jonka työttömyys on yhdessä tai useammassa jaksossa kestänyt vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Seuraavissa tilanteissa sijaiseksi voidaan palkata poikkeuksellisesti henkilö, jonka työttömyys on kestänyt vain yhden päivän välittömästi ennen sijaisuuden alkamista: Henkilö on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias tai henkilö on alle 30-vuotias ja ammatillisen- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi.

Virkaa täytettäessä on otettu huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräaikaan mennessä virkaan jätti hakemuksensa 44 henkilöä, joista seitsemällä ei täyttynyt kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa: ********** joilla arvioitiin olevan edellä mainittujen kriteerien mukaan täytettävän viran kannalta riittävää aiempaa työn ja opintojen kautta hankittua kokemusta, joka liittyy terveydensuojelun tehtäväalueisiin sekä hakemuksen kautta esiintuotuja muita edellytyksiä tehtävään. Hakijoita haastattelivat 16.-17.4.2024 yksikön päällikkö ********** ja tiimipäällikkö **********

********** on valmistunut filosofian maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2016, pääaineina biologia/fysiologia ja genetiikka. Hän on toiminut ********** vahvuutena on mikrobiologian vankka tietotaito ja pitkä työkokemus.

********** on valmistunut luonnontieteiden kandidaatiksi Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2022, pääaineena ympäristötiede. Hän suorittaa parhaillaan filosofian maisterin tutkintoa Itä-Suomen yliopistossa, pääaineena ympäristötiede. Hän on toiminut ********** vahvuutena on opinnoista saatu haettavaan tehtävään nähden relevantti ja tuore tietotaito.

********** on valmistunut filosofian maisteriksi Itä-Suomen yliopistosta 2021, pääaineena biologia. Hän on toiminut ********** vahvuutena on biologian vankka tietotaito sekä projektien hallinta.

********** on valmistunut ympäristöinsinööriksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta 2023. Hän on toiminut ********** vahvuutena on opinnoista saatu tietotaito ja vankka asiakaspalvelukokemus.

********** on valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta 2024, pääaineena ekologia, evoluutiobiologia, luonnonsuojelubiologia. Hän on toiminut ********** vahvuutena on opinnoista saatu tietotaito ja vankka viestintäkokemus.

Arviointi

Ympäristötarkastajan tehtävänä on terveydensuojelulain mukaisten oleskelutilojen (muun muassa päiväkodit, koulut, majoitushuoneistot, liikuntatilat, kuntosalit, kauneushoitolat, tatuointihuoneistot, yleiset saunat, solariumit) terveellisyyden valvonta ja neuvontatehtävät.

Hakijalta odotetaan hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, sujuvaa raporttien ja muiden ohjaavien tekstien kirjoittamista, hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä valmiutta päätöksentekoon. Lisäksi hakijalla tulee olla halua olla terveydensuojelun itsenäinen asiantuntija. Kaikilla viidellä haastatellulla on edellytetyt hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, runsaasti kokemusta raporttien ja muiden ohjaavien tekstien kirjoittamisesta sekä hyvät tietotekniset valmiudet. Haastattelujen perusteella ********** on eniten valmiutta päätöksentekoon ja erityisesti terveydensuojelun itsenäiseen asiantuntijuuteen.

Ympäristötarkastajan tehtävässä korostuu ratkaisukeskeisyys ja kyky hahmottaa kokonaisuuksia. Näitä ominaisuuksia testattiin haastatteluissa esimerkkitapausten kautta. ********** suoriutuivat tehtävistä kohtalaisesti, ********** hyvin ja parhaiten ********** Hän osoitti esimerkkitapauksissa eniten ratkaisukeskeisyyttä ja kokonaisuuksien hahmottamisen taitoa.

Kielitaidosta hakijat ovat esittäneet oman arvion hakemuksessaan. Kaikilla haastatelluilla täyttyy virassa edellytetty muodollinen kielitaitovaatimus.

Tiimipäällikkö katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja ympäristötarkastajan viransijaisuuteen kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaa puoltavat opinnoista saatu tietotaito, vankka viestintäkokemus, ratkaisukeskeisyys ja kyky hahmottaa kokonaisuuksia sekä valmius terveydensuojelun itsenäiseen asiantuntijuuteen. Hänellä on tehtävän edellyttämää kykyä vastata vaativasta tehtävästä itsenäisesti, kehittämishakuisesti ja monipuolisesti.

This decision was published on 22.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Toni Lyyski, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 64325

toni.lyyski@hel.fi

Decisionmaker

Toni Lyyski
tiimipäällikkö