Virkasuhteen täyttäminen, terveysasemat ja sisätautien poliklinikka, Keskustan terveysasema, ylihoitaja, työavain SOTEPE-02-91-24

HEL 2024-005819
More recent handlings
§ 9

Ylihoitajan viran täyttäminen, terveys- ja päihdepalvelut, terveysasemat ja sisätautien poliklinikka, Keskustan terveysasema, työavain SOTEPE-02-91-24

Terveysasemien johtajalääkäri

Päätös

Terveysasemien johtajalääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella terveystieteiden maisteri ********** Keskustan terveysaseman ylihoitajan virkaan (vakanssinumero 022136 terveys- ja päihdepalvelut, terveysasemat ja sisätautien poliklinikka, Keskustan terveysasema) 29.4.2024 lukien 4182,71 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Keskustan terveysaseman ylihoitajan virka tuli avoimeksi 1.2.2024.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan ylihoitajan virkaan ottaa terveysasemien johtajalääkäri.

Ylihoitajan tehtävänä on työskentely Keskustan terveysasemalla johtavan ylilääkärin työparina ja Keskustan terveysaseman toimipisteiden osastonhoitajien esihenkilönä.

Ylihoitajan viran kelpoisuusvaatimuksena on terveystieteen maisterin tutkinto tai vastaava aikaisempi tiedekorkeakoulututkinto. Lisäksi tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa sekä alansa työkokemusta.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävää täytettäessä pidettiin tärkeänä kokonaisuuksien hahmottamista sekä kykyä johtaa työtä myös yli työyhteisöjen ja toimipisteiden.

Eduksi luettiin kehittämis- ja suunnittelukyky, projektiosaaminen, talousosaaminen sekä digi- ja Lean-osaaminen. Lisäksi arvostettiin yhteisvastuullista työotetta, aloitekykyä ja asioihin ketterää tarttumista.

Keskustan terveysaseman ylihoitajan virka (vakanssinumero 022136) on ollut julkisesti haettavana 19.2.-4.3.2024 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun ulkoisessa haussa sekä Duunitorin, Joblyn ja TE-palveluiden sivustoilla.

Määräajassa hakemuksen jätti viisitoista hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on yhdellätoista hakijalla. Neljällä hakijalla ei ollut riittävää koulutusta.

Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin seitsemän hakijaa. Videohaastattelulla kartoitettiin motivaation lisäksi kokemusta muutoksen johtamisesta. Vastanneista kuusi hakijaa eteni yksilöhaastatteluun. Ennen yksilöhaastattelua heitä pyydettiin vastaamaan toimintatyylikartoitus-kyselyyn. Tulosten antamien viitteiden perusteella haastatteluissa keskusteltiin hakijoiden työpersoonasta ja toimintatyylistä.

Yksilöhaastattelut suorittivat 20.3.-22.3.2024 ja 25.3.2024 johtava ylilääkäri ********** johtava ylihoitaja ********** sekä rekrytointikonsultti ********** Ylihoitaja ********** osallistui 20.3. järjestettyihin haastatteluihin.

********** on koulutukseltaan terveydenhuollon maisteri ja Valviran laillistama sairaanhoitaja. **********

********** on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri sekä Valviran laillistama sairaanhoitaja ja kätilö. **********

********** on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri ja Valviran laillistama sairaanhoitaja. Lisäksi hän on filosofian tohtorikoulutettava. **********

********** on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri ja Valviran laillistama sairaanhoitaja. Lisäksi hän on filosofian tohtorikoulutettava. **********

********** on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri ja Valviran laillistama sairaanhoitaja. Hänellä on lisäksi liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto sekä ammatillisen opettajan pätevyys. **********

********** on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri ja Valviran laillistama sairaanhoitaja. Lisäksi hän suorittaa ammatillisen opettajan koulutusta. **********

Yksilöhaastatteluissa keskityttiin mm. tiedolla johtamiseen, hybridi- ja muutoksen johtamiseen sekä terveysasematyön erityispiirteisiin.

Hakemusten ja haastatteluissa esille tulleiden asioiden perusteella ********** osoitti ylihoitajan tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia. Laajojen kokonaisuuksien hallinta on hänelle ominaista sekä kiinnostus työnsä kehittämiseen. Hänellä on näyttöä muutoksen johtamisesta sekä normaali- että poikkeustilanteessa. Lisäksi hänellä on hyvä perusterveydenhuollon tuntemus.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset ylihoitajan viran tehtävien hoitamiseen Keskustan terveysasemalla.

This decision was published on 25.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jarja Ijäs, johtava ylilääkäri, puhelin: 09 310 27548

jarja.ijas@hel.fi

Decisionmaker

Timo Lukkarinen
terveysasemien johtajalääkäri

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.