Sääntöohjaus, toimintasäännön muuttaminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 1.5.2024 lukien

HEL 2024-005830
More recent handlings
§ 19

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasääntö 1.5.2024 lukien

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön liitteen mukaisesti 1.5.2024 lukien.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan toimialajohtaja hyväksyy toimialan toimintasäännön. Ehdotuksen valmistelun yhteydessä on arvioitu muutoksen taloudelliset vaikutukset ja vaikutukset tietojärjestelmiin sekä yhteistoimintaan.

Toimialajohtaja toteaa toimintasäännön 25.4.2024 tulleen käsitellyksi kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukaisesti toimialan henkilöstötoimikunnassa.

Toimialajohtaja päättää nyt tehtävät kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasääntöön tulevat muutokset:

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Tekninen korjaus 3.2 kohtaan. Korjataan tekstiä siten, että kulttuuripalvelukokonaisuus ei vastaa kaupungin taidemuseotoiminnoista, vaan kaupungin taidekokoelmaan liittyvistä tehtävistä.

Kaupunginmuseo

Kulttuuriympäristö -tiimi ei jatkossa anna, vaan valmistelee maankäytön suunniteluun ja korjausrakentamiseen liittyvät viranomaislausunnot kulttuurimaiseman, rakennusperinnön ja muinaisjäännösten osalta Helsingissä ja alueellisen vastuumuseon toimialueella. Poistetaan teksti: ”Kulttuuriympäristöpäällikkö antaa tiimin vastuulle kuuluvat viranomaislausunnot.”

Toimialan hallinto

Jatketaan keskitetyt hyvinvoinnin edistämisen palvelut -yksikön määräaikaisuutta 31.12.2024 asti.

Hallintopalvelut

Päätöksenteon tuki -yksikköön yksikön päällikön vakanssin perustaminen esihenkilötehtäviin 16 asiantuntijalle.

Päätöksenteko eräissä muissa asioissa

Päätöksenteko talousasioissa kohtaa täsmennetään seuraavasti: "Palvelukokonaisuuden johtaja päättää asiasta vahingonkorvausvaatimuksen määrän ollessa enintään 10 000 euroa.” Tarkoitus on, että ratkaisevana tekijänä on vaadittu korvaussumma, ei maksettava summa.

Päätöksenteko tietopyyntö- ja tilavarausasiassa -kohtaa muokataan tarkoituksenmukaiseksi. Uusi kirjaus: ”Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n mukaista ratkaisuvaltaa asiakirjan antamisessa käyttää palvelukokonaisuuden johtaja oman palvelukokonaisuutensa osalta ja hallintojohtaja toimialan hallinnon osalta. Mikäli asia koskee useampaa kuin yhtä yllä mainituista, käyttää ratkaisuvaltaa toimialajohtaja. Tilavarauksen perumista koskevan päätöksen tekee palvelun päällikkö, ellei kyseessä ole tavanomainen sopimusehtoihin perustuva tilavarauksen peruminen, jolloin perumisen voi suorittaa tilavarauspalvelua hoitava henkilöstö.”

This decision was published on 29.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Pia Rantanen, lakimies, puhelin: 09 310 31576

pia.p.rantanen@hel.fi

Decisionmaker

Juha Ahonen
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja