Virkasuhteen täyttäminen, pohjoisen terveysasema, Maunulan toimipiste, ylilääkäri, SOTEPE-02-187-24

HEL 2024-005985
More recent handlings
§ 10

Virkasuhteen täyttäminen, Pohjoisen terveysasema, Maunulan toimipiste, ylilääkärin virka, työavain SOTEPE-02-187-24

Terveysasemien johtajalääkäri

Päätös

Terveysasemien johtajalääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella yleislääketieteen erikoislääkäri ********** ylilääkärin virkaan (vakanssinumero 19248, Pohjoisen terveysasema) 6.5.2024 lukien 5814,46 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta. Virkaan valittavan ei tarvitse esittää työterveyshuollon antamaa selvitystä terveydentilastaan, koska se on esitetty jo aiemmin.

Päätöksen perustelut

Ylilääkärin virka tuli avoimeksi 31.10.2021 ja siitä lähtien virka on hoidettu sijaisten turvin virkaan hakijoiden puutteen vuoksi.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan ylilääkärin virkaan ottaa terveysasemien johtajalääkäri.

Ylilääkärin tehtävänä on kehittää yhdessä osaavan henkilöstön ja Pohjoisen terveysaseman ylilääkäreiden ja osastonhoitajien kanssa asiakaslähtöisiä avosairaanhoidon palveluja. Ylilääkäri toimii lähiesihenkilönä oman alayksikkönsä terveyskeskuslääkäreille ja johtaa yhdessä osastonhoitajan kanssa alayksikön toimintaa. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös muiden terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten kanssa. Potilastyö kuuluu osana työnkuvaan.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä neuvottelu-, asiakasohjaus-, vuorovaikutus-, organisointi- ja viestintätaitoja.

Ylilääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys ja erikoislääkärin oikeus soveltuvalla erikoisalalla sekä riittävä kokemus hallinto- ja johtamistyöstä.

Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Ylilääkärin avoin virka (vakanssinumero 19248) on ollut haettavana 25.3.2024-10.4.2024 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun ulkoisessa ja sisäisessä haussa, Duunitorilla, Joblyssa ja Työmarkkinatorilla.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija, jolla on virkaan vaadittu kelpoisuus. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Hakijan haastattelun suorittivat 19.4.2024 terveysasemien johtajalääkäri ********** ja johtava ylilääkäri **********

********** on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi 9.3.2010 Helsingin yliopistosta ja yleislääketieteen erikoislääkäriksi 12.10.2016 Helsingin yliopistosta. Työkokemusta hänellä on yhteensä 14 vuotta. **********

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on hyvät edellytykset ylilääkärin viran tehtävien hoitamiseen Pohjoisen terveysaseman Maunulan toimipisteessä.

This decision was published on 25.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Riitta Hietala, johtava ylilääkäri, puhelin: 09 310 69791

riitta.hietala@hel.fi

Decisionmaker

Timo Lukkarinen
terveysasemien johtajalääkäri

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.