Liikennemerkin poistaminen, Maratontie, vaarallisten aineiden kuljetus kielletty

HEL 2024-006437
More recent handlings
§ 60

Vaarallisten aineiden kuljetuskiellon poistaminen Maratontieltä

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Päätös

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö päätti, että poistetaan vaarallisten aineiden kuljetuskielto Maratontieltä Porvoonväylän eteläisen rampin risteyksen itäpuolelta.

Päätöksen perustelut

Uusi laki vaarallisten aineiden kuljetuksista hyväksyttiin 23.3.2023. Laki tuli voimaan 1.9.2023. Lakimuutoksen jälkeen rajoitukset kaikille vaarallisten aineiden kuljetuksille tulee hakea uudelleen Traficomilta. Vantaan kaupunki on liikenneministeriön lupapäätöksellä 21.8.2000 saanut luvan kieltää vaarallisten aineiden läpiajokuljetukset Maratontiellä Porvoonväylän ja Länsimäentien välisellä osuudella. Päätös edellytti merkkejä myös Helsingin kaupungin katuverkolle. Vantaan kaupunki ei ole hakemassa uutta läpiajokieltoa tälle reitille.

Poistetaan Helsingin kaupungin katuverkolla sijaitseva vaarallisten aineiden kuljetusta koskeva kielto Maratontien ja Porvoonväylän eteläisen rampin risteyksen itäpuolelta. Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö päätti 26.5.2023 Jakomäen keski- ja itäosan liikenteen ohjaussuunnitelmassa (piirustus 6960) vaarallisten aineiden kuljetuksen kieltävän ennakkomerkin poistettavaksi Maratonintien pohjoispäädystä Jakomäentien ja Somerikkotien risteyksen läheisyydestä.

Asiassa on tehty yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa.

Kustannusennuste

Rakennukset ja yleiset alueet, rakennuttaminen 100 euroa.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännössä (16 luku 6 § kohta 1) on liikenne- ja katusuunnittelupäällikön toimivallassa päättää katu- ja muulle yleiselle liikenteelle tarkoitetulla alueella merkitykseltään vähäisistä yksittäisistä liikennejärjestelyistä.

Sovelletut oikeusohjeet

Tieliikennelaki (729/2018) 71 § 1 momentti kohta 2.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi yleistiedoksiantona, sillä henkilöiden lukumäärää ei tiedetä (hallintolaki 55 § 2 momentti).

This decision was published on 17.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä klo 16.00.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi yleistiedoksiantona, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun asiakirjan nähtäville asettamista koskeva ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivuilla.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus on tehtävä päätöksen tehneelle viranhaltijalle.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.

Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jeroen Affolter, liikenneinsinööri, puhelin: 09 310 39302

jeroen.affolter@hel.fi

Decisionmaker

Reetta Putkonen
liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö