Takaisinperintä, sisaruskorvaus, Carousel Nursery Oy

HEL 2024-006507
More recent handlings
§ 99

Sisaruskorvausta koskevan korvauspäätöksen oikaiseminen ja liikaa maksetun korvauksen takaisinperintä

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö

Päätös

Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta vastaavan palvelun päällikkö päätti, että 4.4.2024 tehtyjä maksupäätöksiä, joilla Carousel Nursery Oy:lle on maksettu sisarusalennuksia yksityisessä varhaiskasvatuksessa koskeva korvaus helmikuun ja maaliskuun 2024 osalta, oikaistaan vähentämällä päätöksen mukaisista määristä määrät, joiden maksamiselle ei ole ollut edellytyksiä.

Aiemmilla maksupäätöksillä tehtyjen liikamaksujen kokonaismäärä on 81,62 euroa.
Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta vastaavan palvelun päällikkö päätti, että liikaa maksettu määrä 81,62 euroa peritään takaisin Carousel Nursery Oy:ltä. Carousel Nursery Oy:n tulee suorittaa takaisinperittävä määrä Helsingin
kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle (tili Nordea Bank Oyj FI292266 1800003009). Maksu erääntyy maksettavaksi viimeistään kuukauden kuluttua tiedoksiantopäivämäärästä.

Päätöksen perustelut

Palveluntuottaja on tuonut kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle tietoon toukokuussa 2024, että Carousel Nursery Oy on hakenut ja sille on maksettu liikaa sisaruskorvausta helmi- maaliskuulta 2024 yhden lapsen osalta. Liikasuoritukset johtuvat siitä, että Kelan päätös perheen tulosidonnaisesta hoitolisästä on tehty takautuvasti, alkaen 1.2.2024 ja se on nostanut perheelle myönnetyn yksityisen hoidon tuen määrää ja samalla vähentänyt perheen hoitomaksun omavastuun määrää.

Päätöksen oikaiseminen

Koska sisaruskorvausta on maksettu 15.4.2024 (koskee helmi- ja maaliskuuta 2024) liikaa yhden lapsen osalta, tultaneen 4.4.2024 tehtyjä maksupäätöksiä oikaisemaan siten, että päätöksillä maksetuista kokonaismääristä vähennetään määrät, joiden maksamiselle ei ole ollut edellytyksiä.

4.4.2024 tehdyillä maksupäätöksillä maksettu kokonaismäärä on
2.531,87 euroa, josta liikamaksun osuus on 81,62 euroa. Korvaussumma, josta on vähennetty liikamaksun osuus, tulee siten oikaistuna olemaan 2.450,25 euroa.

Takaisinperintä

Liikaa maksettu määrä, 81,62 euroa, peritään takaisin Carousel
Nursery Oy:ltä. Takaisinperintä toteutetaan siten, että Carousel Nursery Oy:n tulee suorittaa liikaa maksettu määrä kasvatuksen
ja koulutuksen toimialalle.

Ennen asian ratkaisemista Carousel Nursery Oy:lle on varattu tilaisuus antaa asiasta kirjallinen vastine. Carousel Nursery Oy on vastannut suostuvansa takaisinperintään.

This decision was published on 21.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Heidi Kiljunen, erityissuunnittelija, puhelin: 0503483227

heidi.kiljunen@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Reunanen
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö