Yhteistyösopimus, asiakasyritykset, Health Incubator Helsinki

HEL 2024-007031
More recent handlings
§ 5

Yhteistyösopimus, asiakasyritykset, Health Incubator Helsinki

Yksikön päällikkö

Päätös

Yrityspalvelut-yksikön johtaja päätti hyväksyä liitteenä (liite 1) olevan yhteistyösopimuksen, jolla Health Incubator Helsinki ja asiakasyritykset sopivat yhteistyönmuodosta.

Yhteistyösopimus solmitaan seuraavien yritysten kanssa:

Ankerias Oy

EsaDres

Ne Device SW Oy

Otos

Solid-IO

Minds Eye

Natal Mind

Robo Med Oy

SeeTrue Technologies Oy

Surgerix UEF

Päätöksen perustelut

Sopimus tehdään asiakasyritysten kanssa määräaikaisena toistaiseksi voimassa olevaksi. Sopimus voidaan irtisanoa kummankin osapuolen puolelta yhden kuukauden varoitusajalla. HIH:lla on oikeus irtisanoa sopimus yksipuolisesti, jos se näkee, että yrityksen toiminta ei kehity odotetulla tavalla. Yritykset voivat olla HIH:n asiakkaana enintään kolme (3) vuotta.

Yhteistyösopimuksessa määritellään asiakasyritysten yhteistyö inkubaattorin kanssa. Sopimuksessa määritellään molempien osapuolten kannalta oleellisimmat asiat, mm. irtisanomisperusteet, inkubaattorin ja asiakasyritysten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut, salassapito.

Terveys ja terveysteknologia ovat merkittävimpiä korkean osaamisen ja teknologian kasvualoista. Samalla uusien ratkaisujen ja innovaatioiden tarve korostuu väestön ikääntymisen vuoksi. Suomessa terveyssektorilla toimivien kasvu- ja kansainvälistä potentiaalia omaavien kasvuyritysten määrä on kuitenkin suhteellisen pieni. Valtaosa Start-up:sta ja uusista yrityksistä keskittyy lyhyen kehityssyklin tuotteisiin. Erityisenä haasteena on, että Helsingissä ei ole käytännössä lainkaan toimivaa terveysalan inkubaatiota – toimintamallia, jossa varhaisen vaiheen tiimeille ja yrityksille ja erityisesti tutkimuslähtöisille yrityksille tarjotaan pitkäkestoinen kehitysympäristö ja palvelut tuotteen/liikeidean kehittämiseen. Health Incubator Helsinki on aloittanut inkubaatiotoiminnan elokuussa 2020. Toimitilojen osalta yritykset ovat sopineet suoraan Helsingin Yliopiston kanssa.

Toiminnan tavoitteena on vauhdittaa uusien kasvuyritysten syntymistä, kuten:

1. Tukea innovaatiota ja kasvua tutkimuksesta, asiantuntemuksesta ja yhteisöistä kansainväliseksi liiketoiminnaksi.

2. Kiihdyttää uusien yritysten syntymistä ja niiden kasvua.

3. Houkutella uusia osaajia ja yrityksiä Suomeen.

Inkubaatiotoiminta on voittoa tavoittelematonta. Se ei ota osuuksia yrityksistä ja tekee yhteistyötä sijoittajien kanssa.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 11.11.2019 § 41 merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen hautomopalveluiden kehittämistä Helsingissä ja suositti, että kaupunginkanslian elinkeino-osasto käynnistää toimenpiteet hautomopalveluiden ekosysteemin vahvistamiseksi sekä ensimmäisten hautomoiden synnyttämiseksi terveys- sekä puhtaat ja kestävät kaupunkiratkaisut-aloille.

This decision was published on 24.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Christian Lardot, Incubator Lead - Senior Business Advisor, puhelin: 040 195 2639

christian.lardot@hel.fi

Decisionmaker

Paula Miettinen
yksikön päällikkö
Kimmo Heinonen
tiimi päällikkö

Attachments

1. Health Incubator Helsinki Client Contract Batch 5 FINAL Template 7.5.2024

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.