Vuokraus, vuokraoikeuden siirto, Helenelund, Vartiosaari, Kaupunginteatterin Urheiluhullut Kauhu ry, Helsingin Kaupunginteatterin Teknilliset ry

HEL 2024-007076
More recent handlings
§ 86

Vuokraus, vuokraoikeuden siirto, Vartiosaari Helenelund, Kaupunginteatterin Urheiluhullut Kauhu ry, Helsingin Kaupunginteatterin Teknilliset ry

Tiimipäällikkö

Päätös

Myynti- ja vuokraustiimin tiimipäällikkö päätti siirtää Kaupunginteatterin Urheiluhullut Kauhu ry:n vuokraoikeuden koskien Vartiosaaressa, 00830 Helsinki sijaitsevaa Helenelundia, Helsingin Kaupunginteatterin Teknilliset ry:lle 1.6.2024 lukien entisin ehdoin. Vuokrasopimus numero 211028428 päätetään 31.5.2024 ja vuokrasopimus solmitaan uuden vuokralaisen kanssa.

Tila vuokrataan toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella 1.6.2024 alkaen. Kuukausivuokra on 749,28 euroa (3,23 euroa/ m²) ja se on arvonlisäveroton. Vuokralainen vastaa vuokrakohteen ja siihen liittyvien piha-alueiden hoidosta ja ylläpidosta sekä veden, sähkön ja lämmitysenergian kustannuksista.

Uusi vuokrasopimus osapuolten välille syntyy vuokrasopimuksen allekirjoituksella ja sillä ehdolla, ettei tätä päätöstä oteta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi kuntalain 92 §:ssä tarkoitetulla tavalla Muilta osin vuokrasopimus solmitaan noudattaen Yritystilat-yksikön tavanomaisia liikehuoneiston vuokrasopimuksen mukaisia ehtoja.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki omistaa Vartiosaaressa, 00830 Helsinki, sijaitsevan Helenelundin.

Helenelund on ollut vuokrattuna Kaupunginteatterin Urheiluhullut Kauhu ry:lle 1.1.2008 lukien toistaiseksi, vuokrasopimus on päivitetty 1.10.2022. Vuokralainen ja Helsingin Kaupunginteatterin Teknilliset ry ovat anoneet vuokraoikeuden siirtoa 1.6.2024 lukien Kaupunginteatterin Urheiluhullut Kauhu ry:n lakkauttamisen johdosta.

Vuokraoikeuden siirrolle ei ole tiedossa olevia esteitä.

This decision was published on 22.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Thomas Björklund, vuokraneuvottelija, puhelin: 09 310 52234

thomas.bjorklund@hel.fi

Decisionmaker

Jari Hooli
tiimipäällikkö