Vahingonkorvaus, takaisinsaantivaatimus, henkilövahinko 22.1.2024, Hiihtomäentie 17, If Vahinkovakuutusyhtiö Oyj

HEL 2024-007088
More recent handlings
§ 48

Takaisinsaantivaatimus koskien Herttoniemen bussiterminaalissa tapahtunutta liukastumisvahinkoa 22.1.2024

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja hylkäsi IF Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliikkeen esittämän takaisinsaantivaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Esitetyt vaatimukset ja perusteet

Hakija IF Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike on 29.5.2024 esittänyt liikenneliikelaitokselle (HKL) takaisinsaantivaatimuksen, jonka mukaan vakuutusyhtiö on oikeutettu takaisinsaantiin maksamassaan liukastumisvahingossa 24.0037437 työtapaturma- ja ammattitautilain 270 §:n perusteella. Hakijan mukaan se on tähän mennessä maksanut korvausta tapaturmasta 3012,17 euroa vahingonkärsijälle. Vaatimuksen mukaan vahingonkärsijä on liukastunut 22.1.2024 noin klo 9 Herttoniemen bussiterminaalissa. Vaatimuksen mukaan vahingon sattuessa hiekoitus oli kulunut pois vahinkopaikalta ja jalkakäytävä on ollut liukas.

Korvausvelvollisuuden arviointi

HKL:n vahingonkorvausvelvollisuuden syntymistä arvioidaan vahingonkorvauslain (412/1974) vastuusäännösten sekä kunnossapitolain (669/1978) kunnossapidon laatutasoa määrittävien säännösten kautta. Vahingonkorvausvastuuta arvioidaan suhteessa ennen vahinkoa tehtyihin kunnossapitotoimenpiteisiin. Korvausvastuun edellytyksenä on, että kunnossapito on tehty virheellisesti tai huolimattomasti taikka kadun kunnossapitoon kuuluvia tehtäviä on laiminlyöty, ja virheellisen menettelyn ja aiheutuneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten jalankulun tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.

Kunnossapitolain mukaan kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossapito sekä puhtaanapito on laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Määräykset voivat koskea mm. suoritusaikaa sekä katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mukaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin.

Vahinkopaikka sijaitsee Herttoniemen linja-autoliikenteen terminaalissa jalkakäytävällä, joka on HKL:n kunnossapitovastuulla. Ko. alue on määritelty kuuluvaksi kunnossapitoluokkaan 1, jossa toimenpideaika on tarpeen syntymisestä kaksi tuntia. Liukkaudentorjunta tulee aloittaa lumenpoiston yhteydessä ennen liikenteen alkua. Kunnossapitoluokkaan 1 kuuluvien alueiden osalta auraus on aloitettava välittömästi, kun pakkaslumen paksuus on 3 cm tai suojalumen/sohjon paksuus 2 cm. Käsilumityöt aloitetaan, kun lunta on 1–2 cm. Lisäksi työhön on ryhdyttävä aina kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen.

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mukaan vahinkopaikalla on suoritettu koneellisia auraus- ja hiekoitustoimenpiteitä 19.1.2024 ja seuraavana päivänä 20.1.2024 on suoritettu myös lumenpoisto- sekä hiekoitustoimenpiteitä käsin. Kyseisinä päivinä lämpötila on ollut reilusti pakkasen puolella vaihdellen noin -5 ja -16 asteen välillä. Lämpötilan kohotessa 21.1.2024 (lämpötila -2 ja 0 asteen välillä päivällä ja illalla, pysyen kuitenkin pakkasen puolella) alueella on käyty suorittamassa uudelleen koneellinen hiekoitus. Näiden hiekoituskertojen välissä tai niiden jälkeen ennen liukastumishetkeä (22.1.2024 noin klo 9) ei ole suoritettu aurausta tai muita toimenpiteitä, jonka mukana hiekoitus olisi saattanut kulkeutua pois. Alueella ei koko tänä aikana myöskään ole satanut lunta siinä määrin, että se olisi voinut aiheuttaa poikkeavaa liukkautta.

Kunnossapidosta vastaava on käynyt tarkistamassa alueen liukastumishetkeä edeltävänä yönä noin klo 3 aikaan. Silloin alueella ei ole havaittu tavallisesta talviolosuhteesta poikkeavaa liukkautta tai mahdollisia puutteita. Lämpötila on kääntynyt plussan puolelle juuri ennen liukastumista noin klo 7–8 aikaan.

Liukkaudentorjuntaa ei ole mahdollista tehdä täysin aukottomasti niin, että kadun mitkään osat eivät olisi koskaan liukkaat, eikä edes asianmukaisesti hoidetulla hiekoituksella pystytä täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta.

Kaupungille ei ole esitetty kyseisestä vahinkopaikasta muita vahingonkorvausvaatimuksia tapahtumapäivältä.

Huomioiden vallitseva oikeuskäytäntö, asiassa saatu selvitys sekä vahinkoaikaan vallinneet sääolot, HKL:n on katsottava huolehtineen alueen riittävästä kunnossapidosta kyseisenä ajankohtana. Näin ollen hakijan takaisinsaantivaatimus tulee hylätä.

This decision was published on 17.06.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi

Decisionmaker

Saara Kanto
toimitusjohtaja