Sääntöohjaus, toimintasäännön muuttaminen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2024-007623
More recent handlings
§ 56

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintasäännön muuttaminen

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti hyväksyä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintasäännön ja sen liitteenä olevan organisaatiotaulukon liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

Toimialajohtaja toteaa, että 22.3.2024 (§ 32) vahvistettua toimintasääntöä muutetaan seuraavasti:

Perusopetuksen palvelukokonaisuus:

Pasilan peruskouluun ja Jätkäsaaren peruskouluun perustetaan uusiksi alayksiköiksi opetusyksikkö 1 ja opetusyksikkö 2, joita johtaa virka-apulaisrehtori. Muutokset tulevat lukuun 1.7 ja ne tulevat voimaan 1.8.2024.

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus:

Toisen asteen opiskelijahuollon palveluun perustetaan uusi yksikkö Oppivelvollisuuden tuen palvelut. Yksikköä johtaa yksikön päällikkö. Muutos tulee lukuun 1.8.4 ja se tulee voimaan 1.8.2024.

Muilta osin muutokset ovat luonteeltaan hallintosäännön muutoksesta johtuvia, teknisiä tai vähäisiä.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 15.5.2024 § 100 hallintosääntömuutoksesta, jonka mukaan toimialojen hallintojen organisaationimi muutetaan yhteisiksi palveluiksi ja hallintojohtajien virkanimikkeet yhteisten palvelujen johtajiksi. Nämä muutokset on viety toimintasääntöön.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 21.5.2024 § 116 perustaa perusopetuksen palvelukokonaisuuteen uuden palvelun, Perusopetuksen vapaa-ajan palvelut. Tieto uudesta palvelusta on viety toimintasääntöön.

Perusopetuksen ja lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuuksien organisaatiomuutokset on käsitelty yhteistoiminnallisesti.

Hallintosäännön 14 luvun 1 § 1 mom. 1 kohdan perusteella toimialajohtaja hyväksyy toimialan toimintasäännön.

This decision was published on 05.06.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kati Laaksonen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 27051

kati.laaksonen@hel.fi

Decisionmaker

Satu Järvenkallas
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja