Hankinta, optio 1.6.2024-31.5.2026, puitejärjestely, LVIA-suunnittelupalvelut, rakentamispalveluliikelaitos Stara

HEL 2024-008076
More recent handlings
§ 22

LVIA-suunnittelupalveluiden puitejärjestelyn optiokauden käyttöönotto 1.6.2024-31.5.2025

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päättää, että LVIA-suunnittelupalveluiden puitesopimusta jatketaan ajalle 1.6.2024 – 31.5.2025 seuraavien urakoitsijoiden kanssa:

Osa-alue 1, Peruskorjaushankkeiden LVIA-suunnittelupalvelut:
 1. Hepacon Oy
 2. Sweco Finland Oy
 3. Ramboll Finland Oy
 4. Sitowise Oy
 5. Äyräväinen Oy
 6. Granlund Oy
Osa-alue 2, Uudisrakennushankkeiden LVIA-suunnittelupalvelut:
 1. Hepacon Oy
 2. Sweco Finland Oy
 3. Ramboll Finland Oy
 4. Sitowise Oy
 5. Granlund Oy
 6. AFRY Finland Oy
 7. Äyräväinen Oy
Osa-alue 3, Asuntotuotannon peruskorjaushankkeiden LVIA-suunnittelupalvelut:
 1. Hepacon Oy
 2. Sitowise Oy
 3. AFRY Finland Oy
 4. Sweco Finland Oy
Osa-alue 4, Asuntotuotannon uudisrakennushankkeiden LVIA-suunnittelupalvelut:
 1. Hepacon Oy
 2. Sweco Finland Oy
 3. Ramboll Finland Oy
 4. Sitowise Oy
 5. AFRY Finland Oy
 6. Rejlers Rakentaminen Oy

Sweco Talotekniikka Oy:n (0957613-7) sopimus on siirtynyt 1.1.2023 sulautumisen johdosta Sweco Finland Oy:lle (2661738-3).

Vahanen Talotekniikka Oy:n (0590831-7) sopimus on siirtynyt 1.1.2023 sulautumisen johdosta Afry Buildings Finland Oy:lle (2911977-7) ja

AFRY Buildings Finland Oy:n (2911977-7) sopimus on siirtynyt 1.4.2024 sulautumisen johdosta AFRY Finland Oy:lle (0625905-6).

Climaconsult Finland Oy:n (1089708-5) sopimus on siirtynyt 31.8.2023 sulautumisen johdosta Rejlers rakentaminen Oy:lle (3275852-9).

Lisäksi yksikönjohtaja päätti hyväksyä puitesopimusten mukaiset Hepacon Oy:n, Granlund Oy:n, Ramboll Finland Oy:n, Sitowise Oy:n, Sweco Finland Oy:n sekä Äyräväinen Oy:n määräaikaan mennessä esittämät hintojen tarkistukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara ja Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala kilpailuttivat hankintarenkaana LVIA-suunnittelupalveluiden hankintaa koskevan sopimuksen 31.5.2024 päättyvälle kaudelle.

Staran johtokunnan päätöksen (28.06.2022 § 52) perusteella puitesopimukset tehtiin seuraavien yritysten kanssa:

Osa-alue 1, Peruskorjaushankkeiden LVIA-suunnittelupalvelut:
 1. Hepacon Oy
 2. Sweco Talotekniikka Oy
 3. Ramboll Finland Oy
 4. Sitowise Oy
 5. Äyräväinen Oy
 6. Granlund Oy
Osa-alue 2, Uudisrakennushankkeiden LVIA-suunnittelupalvelut:
 1. Hepacon Oy
 2. Sweco Talotekniikka Oy
 3. Ramboll Finland Oy
 4. Sitowise Oy
 5. Granlund Oy
 6. Vahanen Talotekniikka Oy
 7. Äyräväinen Oy
Osa-alue 3, Asuntotuotannon peruskorjaushankkeiden LVIA-suunnittelupalvelut:
 1. Hepacon Oy
 2. Sitowise Oy
 3. Vahanen Talotekniikka Oy
 4. Sweco Talotekniikka
Osa-alue 4, Asuntotuotannon uudisrakennushankkeiden LVIA-suunnittelupalvelut:
 1. Hepacon Oy
 2. Sweco Talotekniikka Oy
 3. Sitowise Oy
 4. Ramboll Finland Oy
 5. Vahanen Talotekniikka Oy
 6. Climaconsult Finland Oy.

Alkuperäistä sopimusta jatketaan optiokaudella ja se on voimassa 31.5.2025 saakka LVIA-suunnittelupalveluiden hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa ja puitesopimuksessa on kirjattu, että hankintaan sisältyy mahdollisuus optiokausiin, jotka ovat pituudeltaan yksi + yksi (1+1) vuotta.

Tilaajan on sopimuksen mukaan ilmoitettava optio-oikeuden käyttämisestä kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuksen päättymistä. Hankinnan ennakoidun arvon laskennassa huomioitiin myös optiokaudet. Staran toimitusjohtaja valtuutti puitesopimushankintaa koskevassa hankintapäätöksessä yksikönjohtajaa tekemään päätöksen optiokauden (2 vuotta) käyttöönotosta. Puitesopimus on toiminut hyvin, joten on kokonaistaloudellisesti edullisinta jatkaa sopimusta ottamalla optiokausi käyttöön. Optiokauden sopimus on ehdoiltaan alkuperäisen sopimuksen mukainen.

Hankintalain 41 §:n 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun kyseessä on alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä uusi rakennusurakkasopimus tai palveluhankinta, joka vastaa aikaisemmin tehtyä rakennusurakkaa tai palveluhankintaa. Edellytyksenä on, että alkuperäistä hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa on mainittu mahdollisesta myöhemmästä suorahankinnasta ja että lisäpalvelun tai uuden rakennusurakan ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Suorahankinta voidaan tehdä enintään kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä.

LVIA-suunnittelupalveluiden puitesopimukset täyttävät hankintalain 41 §:n mukaiset suorahankintaa koskevat edellytykset. Hankintayksiköllä on siten oikeus jatkaa valittujen puitesopimusyritysten kanssa puitesopimuksia ajalle 1.6.2024 – 31.5.2025.

Hepacon Oy:n, Granlund Oy:n, Ramboll Finland Oy:n, Sitowise Oy:n, Sweco Finland Oy:n sekä Äyräväinen Oy:n määräaikaan mennessä esittämät hinnantarkistusesitykset ovat päätöksen liitteinä.

This decision was published on 05.06.2024

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Otto Hakala, Hankintainsinööri, puhelin: 09 310 70271

otto.hakala@hel.fi

Decisionmaker

Kari Haapaniemi
yksikönjohtaja

Attachments

1. Granlund Oy_hinnankorotus
2. Hepacon Oy_hinnankorotus
3. Ramboll Oy_Hinnankorotus
4. Sitowise Oy_Hinnankorotus
5. Sweco Finland Oy_hinnankorotus
6. Äyräväinen Oy_Hinnantarkastus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.