Ilmoitusasiat

Case 2. / 489 §

Ilmoitusasiat

Urban Environment Committee

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto 13.9.2023 § 216

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2022
HEL 2023-008903

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristöraportin vuodelta 2022.

Kaupunginhallitus 11.9.2023 § 545

Tonttien varaaminen asuntohankkeita varten
HEL 2023-004172

Kaupunginhallitus varasi Helsingin kaupungin asuntotuotannolle
(Att:lle) asuntohankkeiden suunnittelua varten 31.12.2026 saakka liitteen 1 mukaisin perusteluin ja ehdoin tontit.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 11.9.2023 § 27

Alueen varaaminen NREP Oy:lle toimitila- ja majoitushankkeen kehittämistä ja toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Kalasatama, Koksikortteli)
HEL 2023-006219

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti varata Kalasataman korttelin nro 10624 NREP Oy:lle (Y-tunnus 3336681-8) toimitila- ja majoitushankkeen kehittämistä ja toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (kehittämisvaraus) seuraavin ehdoin:
- Varausalue on liitekartan 1 mukainen Kalasataman kortteli nro
10624 (ns. Koksikortteli). Alueen pinta-ala on noin 6 800 m².
- Kehittämisvaraus on voimassa 31.12.2025 saakka.
- Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteen 2 erityisiä ja liitteen 3 yleisiä varausehtoja sekä liitteenä 4 olevia Koksikadun
kolmion tontinluovutusta koskevia lisäehtoja.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Ask for more info

Eija Höhl, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36422

eija.hohl@hel.fi