Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Ilmoitusasiat

Ärende 2. / 489 §

Ilmoitusasiat

Stadsmiljönämnden

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto 13.9.2023 § 216

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2022
HEL 2023-008903

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristöraportin vuodelta 2022.

Kaupunginhallitus 11.9.2023 § 545

Tonttien varaaminen asuntohankkeita varten
HEL 2023-004172

Kaupunginhallitus varasi Helsingin kaupungin asuntotuotannolle
(Att:lle) asuntohankkeiden suunnittelua varten 31.12.2026 saakka liitteen 1 mukaisin perusteluin ja ehdoin tontit.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 11.9.2023 § 27

Alueen varaaminen NREP Oy:lle toimitila- ja majoitushankkeen kehittämistä ja toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Kalasatama, Koksikortteli)
HEL 2023-006219

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti varata Kalasataman korttelin nro 10624 NREP Oy:lle (Y-tunnus 3336681-8) toimitila- ja majoitushankkeen kehittämistä ja toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (kehittämisvaraus) seuraavin ehdoin:
- Varausalue on liitekartan 1 mukainen Kalasataman kortteli nro
10624 (ns. Koksikortteli). Alueen pinta-ala on noin 6 800 m².
- Kehittämisvaraus on voimassa 31.12.2025 saakka.
- Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteen 2 erityisiä ja liitteen 3 yleisiä varausehtoja sekä liitteenä 4 olevia Koksikadun
kolmion tontinluovutusta koskevia lisäehtoja.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Mer information fås av

Eija Höhl, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36422

eija.hohl@hel.fi