Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Case 22. / 46 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 3.

kaupunginhallituksen jaostot
 
- konsernijaosto
 
- elinkeinojaosto
 
 
 
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
16.1.2024
 
 
lautakunnat ja niiden jaostot
 
kasvatus- ja koulutuslautakunta
16.1.2024
- suomenkielinen jaosto
 
- ruotsinkielinen jaosto
 
kaupunkiympäristölautakunta
16.1.2024
- ympäristö- ja lupajaosto
18.1.2024
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
16.1.2024
- kulttuurijaosto
 
- liikuntajaosto
 
- nuorisojaosto
 
sosiaali-, terveys ja pelastuslautakunta
16.1.2024
- sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto
 
- sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto
 
 
 
johtokunnat
 
- palvelukeskusliikelaitos
 
- taloushallintopalveluliikelaitos
 
- työterveysliikelaitos
 
- rakentamispalveluliikelaitos
17.1.2024
- liikenneliikelaitos
18.1.2024
 
 
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
 
 
 
pormestari
 
 
 
apulaispormestarit
 
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 
- kaupunkiympäristön toimiala
 
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 
- sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
 
 
 
kaupunginkanslian viranhaltijat
 
 
 
henkilöstökassatoimikunta
 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että se ei ota käsiteltäväkseen kaupunkiympäristölautakunnan päätöstä 9.1.2024 § 4, jonka otto-oikeusharkinnan kaupunginhallitus jätti pöydälle 15.1.2024.

Käsittely

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: ”Kaupunginhallitus päättää käyttää Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 3 §:n mukaista otto-oikeuttaan kaupunkiympäristölautakunnan 9.1.2024 asialistan kohtaan 4. Länsi-Helsingin raitiotie (a-asia).

Kaupunginhallitus katsoo, että otto-oikeuden käyttämiselle on sekä päätöksentekoprosessiin että hankkeen sisältöön liittyvät perusteet.

Kaupunginhallitus katsoo, että hankkeen ja siihen liittyvien kokonaisuuksien laajuus edellyttää asiassa päätöksentekoa vähintään kaupunginhallituksen tasolla. Kaupunginhallitustasoinen päätöksenteko varmistaa kaupunkiyhteisen valmistelun täysimääräisen toteutumisen ja kokonaisuuteen liittyvien eri näkökulmien perusteellisen tarkastelun.

Päätöksenteon aikana on esimerkiksi käynyt ilmi, että hankkeen kannattavuuslaskelmat tarkentuvat vielä tammi-helmikuun aikana. Kaupunginhallituksen tasolla tapahtuva päätöksenteko mahdollistaisi myös tämän aineiston huomioon ottamisen.

Yleissuunnitelmavaiheen jälkeen hanketiedoissa ja -laajuuksissa on tapahtunut selkeitä muutoksia. Hankelaajuutta on hankesuunnitelman mukaan kasvatettu kymmenellä kokonaisuudella. Taloudellisten vaikutusten osalta esimerkiksi arvio hankkeen vaikutusalueelta saatavista tonttituloista on tarkentunut siten, että tonttitulot ovat laskeneet yleissuunnitelmavaiheesta 81 miljoonaa euroa ja arvio kalustohankinnan kustannuksesta, joka on kasvanut 29 miljoonaa euroa. Lisäksi hankkeen seurauksena joukkoliikennematkojen kokonaismäärän ennakoidaan nyt laskevan suhteessa vertailuvaihtoehtoon.

Asian käsittely kaupunginhallituksessa mahdollistaa kaupunginhallitustasoisen arvioinnin siitä, onko hanke muuttunut yleissuunnitelmavaiheesta niin olennaisin osin, että se tulisi käsitellä uudestaan kaupunginvaltuustossa.

Päätöksentekoprosessiin liittyvien näkökohtien lisäksi kaupunginhallituksen tulee hankkeen merkittävyyden takia päästä arvioimaan siihen liittyviä sisällöllisiä kysymyksiä. Kaupunginhallituksessa on perusteltua uudelleenarvioida hankkeen laajuutta.

Nyt käytettävissä olevien tietojen perusteella jatkovalmistelun osana olisi perusteltua fokusoida hanketta niin, että sen taloudellinen kestävyys ja kaupunki- ja yhteiskuntataloudellinen vaikuttavuus paranevat. Hanke tulisi rajata koskemaan vain Huopalahdentien / Huopalahdentien ja Vihdintien osuutta, jolle jatketaan kantakaupungin raitiotieverkkoa bulevardikaupunkirakenteella sekä kantakaupungin raitiotien liikennejärjestelyjen monipuolisuuden mahdollisuutta lisääviä tarkoituksenmukaisia osuuksia. Tämä tarkoittaisi, että ainakin pikaraitiotien noin 45,2 miljoonaa euroa maksava esikaupunkiosuus, jonka kaupunkikehityksellisiä ja yhteiskuntataloudellisia hyötyjä ei voida pitää merkittävänä, jätetään toteuttamatta.

Jatkovalmistelussa tulisi myös varmistaa riittävän suuri asuntorakentamisen määrä hankkeen vaikutusalueella olevissa kaavoissa sekä ottaa huomioon, että Vihdintien länsipuolella olevien yritysten toimintaedellytykset säilyvät.

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää sen varmitamiseen, että valtiovallan kanssa sovittu MAL-rahoituksen toteutumisen ehto siitä, että hanke on vähintään yleissuunnitelmaluonnoksen hyöty-kustannus -laskelman mukainen tai sitä kannattavampi, toteutuu. Hankkeeseen liittyvä uudelleenarviointi ei siis vaaranna, vaan päinvastoin varmistaa MAL-rahoituksen toteutumisen. Nyt esitettyjen lukujen valossa asetettujen ehtojen täyttyminen voi vaarantua. Kaupunginhallituksella on erityinen vastuu varmistaa, että MAL-rahoitukselle asetettu ehto toteutuu.”

Kannattaja: Mika Raatikainen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Shawn Huff, Minja Koskela, Johanna Laisaari, Minna Lindgren, Tuulia Pitkänen, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki

Ei-äänet: 7
Silja Borgarsdottir Sandelin, Anniina Iskanius, Mika Raatikainen, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8–7.

See table with voting results

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 31025251

maria.nelskyla@hel.fi