Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Case 25. / 410 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 21

kaupunginhallituksen jaostot
 
- konsernijaosto
 
- elinkeinojaosto
 
 
 
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
 
 
 
lautakunnat ja niiden jaostot
 
kasvatus- ja koulutuslautakunta
 
- suomenkielinen jaosto
 
- ruotsinkielinen jaosto
 
kaupunkiympäristölautakunta
21.5.2019
- ympäristö- ja lupajaosto
 
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
 
pelastuslautakunta
 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
21.5.2019
- kulttuuri- ja kirjastojaosto
 
- liikuntajaosto
 
- nuorisojaosto
 
sosiaali- ja terveyslautakunta
21.5.2019
- sosiaali- ja terveysjaosto
23.5.2019
 
 
johtokunnat
 
- palvelukeskusliikelaitos
 
- taloushallintopalveluliikelaitos
20.5.2019
- työterveysliikelaitos
 
- rakentamispalveluliikelaitos
23.5.2019
- liikenneliikelaitos
 
 
 
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
24.5.2019
 
 
pormestari
 
 
 
apulaispormestarit
 
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 
- kaupunkiympäristön toimiala
 
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 
- sosiaali- ja terveystoimiala
 
 
 
kaupunginkanslian viranhaltijat
 
 
 
henkilöstökassatoimikunta
 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen ympäristö- ja lupajaostossa 17.5.2019 käsiteltyjä asioita, pois lukien § 121.

Käsittely

Päätösehdotuksen viimeisessä kappaleessa mainitun jaoston nimi korjattiin teknisenä korjauksena.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi