Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Ärende 25. / 410 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 21

kaupunginhallituksen jaostot
 
- konsernijaosto
 
- elinkeinojaosto
 
 
 
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
 
 
 
lautakunnat ja niiden jaostot
 
kasvatus- ja koulutuslautakunta
 
- suomenkielinen jaosto
 
- ruotsinkielinen jaosto
 
kaupunkiympäristölautakunta
21.5.2019
- ympäristö- ja lupajaosto
 
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
 
pelastuslautakunta
 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
21.5.2019
- kulttuuri- ja kirjastojaosto
 
- liikuntajaosto
 
- nuorisojaosto
 
sosiaali- ja terveyslautakunta
21.5.2019
- sosiaali- ja terveysjaosto
23.5.2019
 
 
johtokunnat
 
- palvelukeskusliikelaitos
 
- taloushallintopalveluliikelaitos
20.5.2019
- työterveysliikelaitos
 
- rakentamispalveluliikelaitos
23.5.2019
- liikenneliikelaitos
 
 
 
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
24.5.2019
 
 
pormestari
 
 
 
apulaispormestarit
 
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 
- kaupunkiympäristön toimiala
 
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 
- sosiaali- ja terveystoimiala
 
 
 
kaupunginkanslian viranhaltijat
 
 
 
henkilöstökassatoimikunta
 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen ympäristö- ja lupajaostossa 17.5.2019 käsiteltyjä asioita, pois lukien § 121.

Käsittely

Päätösehdotuksen viimeisessä kappaleessa mainitun jaoston nimi korjattiin teknisenä korjauksena.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi