V 16.5.2018, Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite veroparatiisitalouden torjumisesta

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2017-003500
More recent handlings
Case 8. / 281 §

V 16.5.2018, Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite veroparatiisitalouden torjumisesta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Thomas Wallgren ja 39 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki päättää pyytää kaikkia tarjouskilpailuihin osallistuvia tarjoajia vapaaehtoisesti toimittamaan tarjoustensa liitteinä talouteen ja verotukseen liittyviä selvityksiä. Useassa maassa toimivilta yrityksiltä pyydettäisiin maakohtainen veroraportti, tilinpäätös- ja verotustiedot ja verojen vertailulaskelma. Suomessa toimivilta yrityksiltä pyydettäisiin tuloverojen vertailulaskelma. Lisäksi aloitteessa esitetään, että Helsinki päättää julkaista tarjousten yhteydessä annetut talousraportit sekä tiedon yrityksistä, jotka ovat jättäneet raportit antamatta.

Aloite ja sen liite ovat tämän esityksen liitteenä. Liitteestä selviää tarkemmin aloitteessa ehdotetut talous- ja verotusselvitykset.

Kaupunginvaltuusto palautti 29.11.2017 asian uudelleen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Helsingin kaupungin hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 4 momentin mukaan aloite on esitettävä uudelleen valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa palauttamispäätöksestä.

Palauttamispäätöksessä kehotettiin selvittämään, voidaanko aloitteessa tarkoitettuja selvityksiä pyytää hankintakilpailutuksiin osallistuvilta yrityksiltä jo tarjousvaiheessa.

Jos aloitteessa mainittuja selvityksiä pyydetään toimittamaan liitteinä tarjousten antamisen yhteydessä, poikkeaisi se selvästi nykyisen, uudistetun hankintalain tarkoituksesta ja hengestä. Hankintalain 87 §:ssä säädetään uudesta eurooppalaisesta hankinta-asiakirjasta (ESPD-asiakirja), jonka avulla tarjoajat alustavasti osoittavat soveltuvansa hankinnan toteuttajiksi. Täyttämällä sähköisen ESPD-asiakirjan tarjoajat osoittavat tarjousvaiheessa, ettei käsillä ole poissulkemisen perusteita, esimerkiksi hankintalain 80 §:ssä mainittuja veropetoksia tai hankintalain 81 §:ssä mainittuja verovelvollisuuden laiminlyöntejä.

Hankintalainsäädännössä on tarkoitettu, että varsinaiset selvitykset ja todistukset tarkastetaan vain kilpailutuksen voittajalta ennen hankintapäätöstä tai viimeistään ennen hankintasopimuksen tekemistä. Tällöinkin hankintalain 88 §:ssä kielletään hankintayksikköä vaatimasta tarjoajalta näyttöä soveltuvuudestaan, jos hankintayksikkö voi saada tarvittavat todistukset, selvitykset ja muut tiedot Suomessa tai muussa Euroopan talousalueen valtiossa olevasta maksuttomasta tietokannasta. Tarjoajaa ei saa vaatia toimittamaan asiakirjanäyttöä, jos hankintayksiköllä on tarvittavat ajantasaiset asiakirjat jo hallussaan.

ESPD-asiakirjan käyttämisellä on haluttu vähentää hallinnollista taakkaa, joka syntyy tarjouskilpailuun osallistumisesta etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille lukuisten vaadittavien selvitysten, todistusten ja muiden asiakirjojen toimittamisesta hankintamenettelyn yhteydessä. Antamalla yhteisessä eurooppalaisessa hankinta-asiakirjassa vakuutuksen soveltuvuusvaatimusten täyttymisestä ja siitä, ettei poissulkemisperusteita ole, tarjoaja välttyy hankintamenettelyn yhteydessä suuren asiakirjamäärän hankkimiselta ja toimittamiselta hankintayksikölle. Tarkoituksena on tällä tavoin edistää pienten ja keskisuurten yritysten ja yhteisöjen osallistumista julkisiin tarjouskilpailuihin.

Hankintamenettely, johon siis tarjousvaihe sisältyy, on hankintalainsäädännössä tarkoin säänneltyä hallintomenettelyä. Menettelyn tulee täyttää muun muassa lakisidonnaisuuden, tarkoitussidonnaisuuden ja suhteellisuuden periaatteet. Tarkoitussidonnaisuuden ja suhteellisuuden periaatteiden mukaisesti viranomaisen toiminnan tulee edistää viranomaisen tehtävän toteuttamista ja kulloinkin sovellettavan lain tavoitteita. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytettyjen keinojen tulee olla oikein mitoitettuja. Hankintalain mukaisesti hankintamenettelyssä on kohdeltava tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi, jolloin tarjoajille ei voida asettaa toisistaan poikkeavia vaatimuksia. Kaikkien tarjoajille ja tarjouksille asetettavien vaatimusten tulee lisäksi liittyä hankinnan kohteeseen.

Helsingin kaupunkistrategiassa painotetaan nopeaa ja ketterää toimintakulttuuria. Päätöksentekomalleja ja palveluprosesseja tulee tehostaa ja keventää. Strategian mukaan hyvin toimiva kaupunki on myös parasta elinkeinopolitiikkaa. Valtuustoaloitteessa ehdotettujen selvitysten pyytäminen kaikilta tarjoajilta jo tarjousvaiheessa, riippumatta siitä syntyykö tarjoajan kanssa sopimussuhdetta, ei edistä hallinnon eikä päätöksenteon sujuvuutta.

Tarkasteltaessa aloitteessa mainittuja ehdotuksia talousraporttien julkaisemisesta tai tietojen antamisesta yrityksistä, jotka ovat jättäneet raportit antamatta, tulee vielä ottaa huomioon mitä julkisuuslaissa säädetään: tarjoukset ja niissä mainitut muut julkiset tiedot ovat julkisuuslain 7 §:n mukaan (yleisö)julkisia vasta, kun hankintasopimus on tehty. Näin ollen aloitteessa mainitut selvitykset voitaisiin lainsäädännön rajoissa julkaista vasta sopimuskauden aikana.

Kaupunginhallitus toteaa, että veroparatiisitalouden torjuminen on tärkeää ja että kaupungin tulee pyrkiä edistämään veroparatiisitalouden torjuntaa käytettävissä olevilla keinoilla ja toimenpiteillä. Edellä esitettyjen lainsäädännöllisten ja kaupunkistrategisten näkökohtien vuoksi veroparatiisitalouden torjumista voidaan valtuustoaloitteen tarkoittamalla tavalla parhaiten edistää pyytämällä talouteen ja verotukseen liittyviä selvityksiä kaupungin sopimuskumppaneilta. Kaupunginhallitus toteaa, että osana kaupunkikonsernin hankintasopimusten raportointia aletaan sopimuskumppaneilta soveltuvin osin pyytää aloitteessa mainittuja selvityksiä. Selvityksiä pyydetään vapaaehtoisina.

Tiedot julkaistaan kaupungin sivustolla lain ja sopimuskumppanilta saadun julkaisemisluvan puitteissa. Menettelyn tuloksia seurataan ja niistä raportoidaan kaupunginhallitukselle.

Close

Kaupunginvaltuusto 29.11.2017 § 424

Päätös

Kaupunginvaltuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Valtuutettu Thomas Wallgren ehdotti valtuutettu Vesa Korkkulan kannattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian uuteen valmisteluun siten, että selvitetään mahdollisuus pyytää maakohtaisia raportteja ja muita aloitteen tarkoittamia selvityksiä hankintakilpailuihin osallistuvilta yrityksiltä jo tarjousvaiheessa.

Kannattaja: Vesa Korkkula

9 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Asia palautetaan uuteen valmisteluun siten, että selvitetään mahdollisuus pyytää maakohtaisia raportteja ja muita aloitteen tarkoittamia selvityksiä hankintakilpailuihin osallistuvilta yrityksiltä jo tarjousvaiheessa.

Jaa-äänet: 38
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Perttu Hillman, Kati Juva, Arja Karhuvaara, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Elina Moisio, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 42
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Dan Koivulaakso, Joonas Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Johanna Laisaari, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Pekka Puska, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pauliina Saares, Suldaan Said Ahmed, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Tyhjä: 5
Katju Aro, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jörn Donner, Laura Finne-Elonen, Björn Månsson

Kaupunginvaltuusto palautti asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela@hel.fi

Kaupunginhallitus 20.11.2017 § 1058

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:

Tomi Sevander:

Perusteluosan Päätelmä-kohdan kolmannen kappaleen ensimmäinen lause poistetaan ja toisen lauseen jälkeen lisätään seuraava lause:
"Jos hankinnan arvo on vähintään 25 miljoonaa euroa samoja selvityksiä pyydetään kaikilta tarjoajilta tarjousvaiheessa."

Perusteluosan viimeisen kappaleen loppuun lisätään lause:
"Ensimmäinen raportti tuodaan valtuustoon vuoden 2018 loppuun mennessä, jolloin valtuusto voi päättää tarvittavista muutoksista."

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tomi Sevanderin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 9
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 6
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Maria Ohisalo, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 6.

13.11.2017 Pöydälle

18.09.2017 Palautettiin

11.09.2017 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela@hel.fi
Close

This decision was published on 28.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 09 310 31651

marja.sarmela@hel.fi