Esittelytehtävän siirto, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen jaostojen esittelijät

HEL 2017-006700
More recent handlings
§ 5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen alaisten jaostojen esittelijät

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti toimia kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen alaisten jaostojen kokouksissa esittelijänä koko toimialalle sekä kahdelle tai useammalle palvelukokonaisuudelle kuuluvissa asioissa.

Muissa kuin edellä mainituissa asioissa toimialajohtaja päätti määrätä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa esittelijöiksi:

 • kulttuurijohtajan kulttuuripalvelukokonaisuudelle kuuluvissa asioissa
 • kirjastopalvelujen johtajan kirjastopalvelukokonaisuudelle kuuluvissa asioissa
 • liikuntajohtajan liikuntapalvelukokonaisuudelle kuuluvissa asioissa
 • nuorisoasiainjohtajan nuorisopalvelukokonaisuudelle kuuluvissa asioissa
 • hallintojohtajan kulttuurin ja vapaa-ajan hallinnolle kuuluvissa asioissa
   

Lisäksi toimialajohtaja päätti määrätä toimialan jaostoissa esittelijät seuraavasti:

Kulttuuri- ja kirjastojaosto
 • kulttuurijohtaja kulttuuripalvelukokonaisuudelle sekä kahdelle tai useammalle palvelulle kuuluvissa asioissa, ja lisäksi sekä kulttuuripalvelukokonaisuudelle että kirjastopalvelukokonaisuudelle yhteisesti kuuluvissa asioissa
 • kirjastopalvelujen johtaja kirjastopalvelukokonaisuudelle kuuluvissa asioissa
 • museonjohtaja kaupunginmuseolle kuuluvissa asioissa
 • intendentti kaupunginorkesterille kuuluvissa asioissa
 • taidemuseon johtaja kaupungin taidemuseolle kuuluvissa asioissa
 • palvelun päällikkö kulttuurin edistäminen -palveluun kuuluvissa asioissa
 • palvelun päällikkö kulttuurikeskukset -palveluun kuuluvissa asioissa
Liikuntajaosto
 • liikuntajohtaja koko liikuntapalvelukokonaisuudelle sekä kahdelle tai useammalle palvelulle kuuluvissa asioissa
 • liikuntapalvelupäällikkö liikuntaan aktivointi -palvelulle kuuluvissa asioissa
 • liikuntapaikkapäällikkö liikuntapaikat-palvelulle kuuluvissa asioissa
 • ulkoilupalvelupäällikkö ulkoilupalvelulle kuuluvissa asioissa
Nuorisojaosto
 • nuorisoasiainjohtaja koko nuorisopalvelukokonaisuudelle sekä kahdelle tai useammalle palvelulle kuuluvissa asioissa
 • aluepäällikkö itäiselle nuorisotyölle kuuluvissa asioissa
 • aluepäällikkö läntiselle nuorisotyölle kuuluvissa asioissa
 • aluepäällikkö pohjoiselle nuorisotyölle kuuluvissa asioissa

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja toimii kaupunginvaltuuston 9.10.2019 § 297 hyväksymän hallintosäännön 5 luvun 8 §:n mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen jaostojen esittelijänä. Hallintosäännön 19 luvun 1 §:n 1 momentin perusteella jaoston esittelijänä toimiva toimialajohtaja voi siirtää esittelytehtävän alaiselleen viranhaltijalle.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa on tarkoituksenmukaista siirtää esittely palvelukokonaisuuksittain niiden johtajille ja hallintoasioissa hallintojohtajalle. Palvelukokonaisuuksien johtajien vastuualueet on määritelty hallintosäännössä (5 luku 8 §) ja palvelupäälliköiden kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännössä. Jaostoissa asioiden esittely tapahtuu lähempänä substanssia, kun palveluiden päälliköt vastaavat niiden alaisuuteen kuuluvien asioiden esittelystä. Tarvittaessa paikalle kokouksiin kutsutaan myös asiantuntijoita asiakohtaisesti.

Toimialajohtaja on hyväksynyt 29.11.2019, § 61 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön 1.1.2020 lukien, jossa organisaatiota on uudistettu siten, että yleiset kulttuuripalvelut lakkautettiin ja sen toiminnot jaettiin kahteen uuteen palveluun: kulttuurin edistäminen ja kulttuurikeskukset. Organisaatiomuutoksen yhteydessä kulttuuri- ja kirjastojaoston yhdeksi esittelijäksi määrätty kulttuuripalvelupäällikön virka lakkautettiin. Tämän johdosta on tarpeen päivittää esittelijöitä kulttuuri- ja kirjastojaostossa siten, että kulttuurin edistäminen -palveluun ja kulttuurikeskukset -palveluun kuuluvissa asioissa esittelijöinä toimivat kyseisten palveluiden päälliköt. Päivitetty päätös on linjassa kaikkien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten jaostojen esittelijöiden suhteen.

This decision was published on 31.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37012

miska.nera@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja