V 25.4.2018, Kunnan jäsenen aloite Helsingin kaupungin lähipalveluiden turvaamisesta

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2017-007600
More recent handlings
Case 3. / 192 §

V 25.4.2018, Kunnan jäsenen aloite Helsingin kaupungin lähipalveluiden turvaamisesta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan jäsenen aloitteen tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Hallintosäännön 26 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan jäsenen tai palvelun käyttäjän aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Käsiteltäessä hallintosäännön 26 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja kunnan jäsenen aloitteita sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Aloite on toimitettu 13.9.2017 kaupunginvaltuuston valtuustoryhmille huomioon otettavaksi kaupunkistrategian ja talousarvion käsittelyssä.

Pormestari on vastannut aloitteen tekijälle kirjeellään 12.1.2018 seuraavasti:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosille 2017–2021 ja 29.11.2017 talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2018–2020. Kaupunkistrategia on ollut lähtökohtana valmisteltaessa talousarvioehdotusta 2018 ja on lähtökohta valtuustokauden talousarvioille ja -suunnitelmille sekä toimenpiteille.

Helsingin tavoitteena on olla maailman toimivin kaupunki kaupunkistrategian linjausten mukaisesti. Toimiva kaupunki tarkoittaa sitä, että päiväkodit ja koulut ovat osa alueen lähipalveluja, ikäihmisten palvelut ovat helposti saatavilla ja saavutettavissa sekä joukkoliikenne on toimiva.

Kaupunginhallitus päätti kaupunginvaltuuston kaupunkistrategian hyväksymistä koskevan päätöksen täytäntöönpanopäätöksessään 13.10.2017 kehottaa lautakuntia ja johtokuntia, toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia sekä tytäryhteisöjä

- toteuttamaan kaupunkistrategiaa 2017–2021

- ottamaan kaupunkistrategian linjaukset mahdollisuuksien mukaan huomioon jo vuoden 2017 toiminnassa

- ottamaan kaupunkistrategian lähtökohdaksi valmisteltaessa vuoden 2018 toimintasuunnitelmia ja tulosbudjetteja sekä valtuustokauden myöhempiä talousarvioita ja -suunnitelmia

Kaupunkistrategian mukainen vastuullinen taloudenpito on hyvinvoivan kaupungin perusta ja se turvaa kuntalaisten lähipalvelut huomioiden kasvavan kaupungin tarpeet.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Close

Keskushallinto Pormestari 12.01.2018 § 6

Päätös

Pormestari päätti antaa seuraavan vastauksen kunnan asukkaan aloitteesta koskien Helsingin kaupungin lähipalveluiden turvaamisesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen@hel.fi
Close

This decision was published on 20.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 25915

tero.niininen@hel.fi

Attachments

1. Kunnan asukkaan aloite 21.6.2016, helsinkiläisten lähipalvelut

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.