V 25.4.2018, Kunnan jäsenen aloite Helsingin kaupungin lähipalveluiden turvaamisesta

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-007600
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 192 §

V 25.4.2018, Kunnan jäsenen aloite Helsingin kaupungin lähipalveluiden turvaamisesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan jäsenen aloitteen tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Hallintosäännön 26 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan jäsenen tai palvelun käyttäjän aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Käsiteltäessä hallintosäännön 26 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja kunnan jäsenen aloitteita sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Aloite on toimitettu 13.9.2017 kaupunginvaltuuston valtuustoryhmille huomioon otettavaksi kaupunkistrategian ja talousarvion käsittelyssä.

Pormestari on vastannut aloitteen tekijälle kirjeellään 12.1.2018 seuraavasti:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosille 2017–2021 ja 29.11.2017 talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2018–2020. Kaupunkistrategia on ollut lähtökohtana valmisteltaessa talousarvioehdotusta 2018 ja on lähtökohta valtuustokauden talousarvioille ja -suunnitelmille sekä toimenpiteille.

Helsingin tavoitteena on olla maailman toimivin kaupunki kaupunkistrategian linjausten mukaisesti. Toimiva kaupunki tarkoittaa sitä, että päiväkodit ja koulut ovat osa alueen lähipalveluja, ikäihmisten palvelut ovat helposti saatavilla ja saavutettavissa sekä joukkoliikenne on toimiva.

Kaupunginhallitus päätti kaupunginvaltuuston kaupunkistrategian hyväksymistä koskevan päätöksen täytäntöönpanopäätöksessään 13.10.2017 kehottaa lautakuntia ja johtokuntia, toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia sekä tytäryhteisöjä

- toteuttamaan kaupunkistrategiaa 2017–2021

- ottamaan kaupunkistrategian linjaukset mahdollisuuksien mukaan huomioon jo vuoden 2017 toiminnassa

- ottamaan kaupunkistrategian lähtökohdaksi valmisteltaessa vuoden 2018 toimintasuunnitelmia ja tulosbudjetteja sekä valtuustokauden myöhempiä talousarvioita ja -suunnitelmia

Kaupunkistrategian mukainen vastuullinen taloudenpito on hyvinvoivan kaupungin perusta ja se turvaa kuntalaisten lähipalvelut huomioiden kasvavan kaupungin tarpeet.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Sulje

Keskushallinto Pormestari 12.01.2018 § 6

Päätös

Pormestari päätti antaa seuraavan vastauksen kunnan asukkaan aloitteesta koskien Helsingin kaupungin lähipalveluiden turvaamisesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 25915

tero.niininen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kunnan asukkaan aloite 21.6.2016, helsinkiläisten lähipalvelut

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.