Punavuoren (5.ko) asemakaavan muutos nro 12569, Iso Roobertinkatu 4

HEL 2017-008788
More recent handlings
§ 20

Punavuori, Iso Roobertinkatu 4, asemakaavan muutoksen laatimisen keskeyttäminen

Asemakaavapäällikkö

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti keskeyttää tontin omistajan hakemuksesta käynnistetyn asemakaavan muutoksen laatimisen 5. kaupunginosan (Punavuori) korttelin 94 tontilla 4 sekä periä hakijalta asemakaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneita kustannuksia asemakaavoituksen maksutaulukon mukaisesti 40 % kaavoitusmaksusta.

Maksu

2 000 euroa

Hakija

Oy Iso-Robertinkatu 6

Asemakaavan muutoshakemus

Asemakaavan muutoshakemus on saapunut asemakaavoituspalveluun 7.8.2017 ja koskee 5. kaupunginosan (Punavuori) korttelin 94 tonttia 4. Hakemuksessa esitetään lisärakennusoikeutta asunnoille siten, että rakennusta korotettaisiin yhdellä kerroksella viitesuunnitelmien mukaisesti (yht. n. 740 k-m²).

Päätöksen perustelut

Asemakaavoitus on tullut vireille tontin omistajan hakemuksesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 22.1.–9.2.2018 ja asemakaavaehdotus oli nähtävillä 18.2.–19.3.2019.

Tontti on yksityisomistuksessa ja asemakaavan muutoksen eteneminen kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttäväksi olisi edellyttänyt maankäyttösopimuksen tekemistä maanomistajan kanssa. Tarkoituksesta tehdä maankäyttösopimus on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Maankäyttösopimusta ei ole tehty eikä sopimusneuvotteluja ole käyty kaupungin aloitteista huolimatta, eikä sopimusneuvotteluiden eteneminen ole odotettavissa, joten asemakaavan laatiminen keskeytetään.

Hakijalle on ilmoitettu kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoitus -palvelun kirjeellä (16.2.2021) asemakaavan muutoksen laatimisen keskeyttämisestä ja varattu mahdollisuus saattaa maankäyttösopimusneuvottelut päätökseen. Hakija ei ole ottanut yhteyttä asemakaavoituspalveluun kirjeessä annettuun määräaikaan mennessä.

Kaupunki on oikeutettu perimään hakijalta asemakaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneita kustannuksia asemakaavoituksen maksutaulukon mukaisesti 40 % kaavoitusmaksusta sekä täysimääräisesti tähän mennessä suoritetut kuulutukset, mikäli asemakaavahakemus peruutetaan sen jälkeen, kun kaavatyötä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty osallisille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä kaavoitusmaksun arvioiduksi suuruudeksi on ilmoitettu 5 000 euroa. Kuulutuskustannuksille ei ole arvioitu hintaa. Kustannusten yhteenlaskettu suuruus on näin ollen 2 000 euroa.

Sovelletut oikeusohjeet

Hallintosääntö 24 luku 1 § 4 mom.
Kaupunkiympäristön toimialan toimintasääntö 12 luku 1 §
Kaupunkiympäristölautakunnan päätös 15.5.2018 § 244

This decision was published on 24.08.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sinikka Lahti, arkkitehti, puhelin: 09 310 37478

sinikka.lahti@hel.fi

Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36442

tapio.laalo@hel.fi

Decisionmaker

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö