Osallistuminen EU:n Interreg Central Baltic -ohjelman rahoitushakuun hankkeella "Augmented Urbans"

HEL 2017-009265
More recent handlings
§ 71

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2018 EU:n rahoittamalle hankkeelle "Augmented Urbans"

Elinkeinojohtaja

Päätös

Vs. elinkeinojohtaja päätti viitaten kansliapäällikön 22.1.2018 §:ssä 24 (HEL 2017–013280) tekemään päätökseen, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunkiympäristön toimialan asemakaavapalvelun eteläiselle yksikölle hankkeen ”Augmented Urbans” (projektinumero 1098048) kustannusten maksamiseen vuodelle 2018 yhteensä 67 958 euroa. Määrärahalle saadaan EU:n ja valtion tukea yhteensä enintään 62 160 euroa.

Päätöksen perustelut

Augmented Urbans -hankkeen hankehakemuksen on kansliapäällikkö hyväksynyt 13.9.2017 § 98 (HEL 2017–009265) ja hakemus on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Cenral Baltic –ohjelmasta 25.5.2018 ja Varsinais-Suomen liitolta 23.5.2018.

Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavapalvelun eteläinen yksikkö toimii kaupungin edustajana ja vastuutahona kyseisessä hankkeessa ja vastaa hankkeen toteutuksesta ja raportoinnista hankkeen koordinaattorille Metropolia Ammattikorkeakoululle ja rahoittajalle.

Hankkeelle on avattu Laske järjestelmään projektinumero 1098048 ja sille sovitut projektirakenneosat. Projektirakenneosat on annettu tiedoksi hankkeen toimijoille. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet ja muut tulot tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita. Epäselvissä tilanteissa voi olla yhteydessä elinkeino-osaston EU-suunnittelijaan. Määrärahapäätökset hankkeelle tehdään kalenteri-vuosittain.

Vs. elinkeinojohtajan päätös on sidottu hankkeen sisäministeriön turva-paikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle

This decision was published on 10.07.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mirja Eklund, EU-suunnittelija, puhelin: 09 310 36571

mirja.eklund@hel.fi

Decisionmaker

Santtu Von Bruun
Vs. elinkeinojohtaja
Kimmo Heinonen
elinkeinoasiamies

Attachments

1. Augmented Urbans Varsinais-Suomen liiton päätös

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.