Oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätökseen 14.6.2018, § 21

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2017-011832
More recent handlings
§ 21

Vahingonkorvausvaatimus koskien venevauriota Lähteelä Stora Svartsön alueella

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päättää hylätä ********** tekemän vahingonkorvausta koskevan hakemuksen koskien veneelle 27.7.2017 aiheutunutta vahinkoa Stora Svartsjön saaresta lähtiessä tapahtunutta kiville ajoa.

Päätöksen perustelut

********** on tehnyt vahingonkorvaushakemuksen 27.10.2017. Hakemuksen mukaan 27.7.2017 hakija on osunut veneellään kiville lähtiessään Lähteelän Stora Svartsjön saaresta. Hakija on ohittanut veneellään länsiviitan sen länsipuolelta ja osunut samalla kuitenkin kiville.

Hakijan mukaan paikalla on aiemmin ollut toinenkin viitta (itäviitta), joka on muodostanut turvallisen portin ohi matalikon. Tämä viitta on hakijan mukaan kuitenkin kadonnut arviolta jo vuonna 2015.

Vakuutusyhtiö on korvannut vahingon, mutta hakija hakee korvausta omavastuuosuudestaan (450 euroa) ja bonusmenetyksistä kahden seuraavan vuoden aikana (n. 700 euroa).

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen.

Saadun selvityksen mukaan Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut ei ole asiassa korvausvelvollinen.

Saadun selvityksen mukaan Helsingin kaupungin vastuu väylänpitäjänä ulottuu ainoastaan virallisille väylille, virallisille väyläalueille ja virallisiin turvalaitteisiin. Nämä löytyvät yksiselitteisesti virallisilta merikarttajulkaisuilta.

Hakijan veneelle sattunut haveri on sattunut virallisen väylän ja väyläalueen ulkopuolella (liitteinä kuvat). Selvityksen mukaan kaupungin väyläasioista vastaavalla toimihenkilöllä ei ole ollut aiemmin tietoa hakijan mainitsemista epävirallisista ja luvattomista merimerkeistä. Kyseiset merimerkit on poistettu tänä keväänä.

Suomen liikenneviraston meriväyläyksiköltä saadun selvityksen mukaan liikkumista vesialueilla ei ole erikseen ohjeistettu, mutta vesiliikennelaki ja hyvät merimiestavat ohjaavat liikkumista

This decision was published on 15.06.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 09 310 89130

marko.luukkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen-Jormakka
liikuntajohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 25 k., HetiL 13 §
2. Liikenneviraston lausunto 02052018

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.