Oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätökseen 14.6.2018, § 21

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-011832
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 21

Vahingonkorvausvaatimus koskien venevauriota Lähteelä Stora Svartsön alueella

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päättää hylätä ********** tekemän vahingonkorvausta koskevan hakemuksen koskien veneelle 27.7.2017 aiheutunutta vahinkoa Stora Svartsjön saaresta lähtiessä tapahtunutta kiville ajoa.

Päätöksen perustelut

********** on tehnyt vahingonkorvaushakemuksen 27.10.2017. Hakemuksen mukaan 27.7.2017 hakija on osunut veneellään kiville lähtiessään Lähteelän Stora Svartsjön saaresta. Hakija on ohittanut veneellään länsiviitan sen länsipuolelta ja osunut samalla kuitenkin kiville.

Hakijan mukaan paikalla on aiemmin ollut toinenkin viitta (itäviitta), joka on muodostanut turvallisen portin ohi matalikon. Tämä viitta on hakijan mukaan kuitenkin kadonnut arviolta jo vuonna 2015.

Vakuutusyhtiö on korvannut vahingon, mutta hakija hakee korvausta omavastuuosuudestaan (450 euroa) ja bonusmenetyksistä kahden seuraavan vuoden aikana (n. 700 euroa).

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen.

Saadun selvityksen mukaan Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut ei ole asiassa korvausvelvollinen.

Saadun selvityksen mukaan Helsingin kaupungin vastuu väylänpitäjänä ulottuu ainoastaan virallisille väylille, virallisille väyläalueille ja virallisiin turvalaitteisiin. Nämä löytyvät yksiselitteisesti virallisilta merikarttajulkaisuilta.

Hakijan veneelle sattunut haveri on sattunut virallisen väylän ja väyläalueen ulkopuolella (liitteinä kuvat). Selvityksen mukaan kaupungin väyläasioista vastaavalla toimihenkilöllä ei ole ollut aiemmin tietoa hakijan mainitsemista epävirallisista ja luvattomista merimerkeistä. Kyseiset merimerkit on poistettu tänä keväänä.

Suomen liikenneviraston meriväyläyksiköltä saadun selvityksen mukaan liikkumista vesialueilla ei ole erikseen ohjeistettu, mutta vesiliikennelaki ja hyvät merimiestavat ohjaavat liikkumista

Päätös tullut nähtäväksi 15.06.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 09 310 89130

marko.luukkanen@hel.fi

Päättäjä

Tarja Loikkanen-Jormakka
liikuntajohtaja

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 25 k., HetiL 13 §
2. Liikenneviraston lausunto 02052018

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.