Herttoniemen alueurakan lisätyövarauksen korottaminen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2017-012677
More recent handlings
§ 10

Herttoniemen alueurakan lisätyövarauksen korottaminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Kunnossapitoyksikön päällikkö päätti korottaa yleisten alueiden kunnossapidon Herttoniemen alueurakan lisätyövarausta enintään 200 000 eurolla (alv. 0 %) siten, että lisätyövaraus on koko urakan ajalle 2018–2023 yhteensä 5 253 000 euroa (alv. 0 %).

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on 14.6.2018 oikeuttanut silloisen kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelun (nykyinen yleiset alueet palvelu) käyttämään Herttoniemen alueurakkaan 1.10.2018 - 30.9.2023 kestävällä sopimuskaudella 7 184 199,80 euroa (alv. 0 %) sekä mahdollisesti tuleviin lisätöihin tai velvoitteisiin enintään 640 000 euroa (alv. 0 %).

  1. Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto korotti 6.2.2020 lisätyövarausta 960 000 eurolla. Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on oikeuttanut kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelun (nykyinen yleiset alueet palvelu) käyttämään koko sopimuskaudella tuleviin lisätöihin tai velvoitteisiin enintään 1 600 000 euroa (alv. 0 %).
  2. Tekninen johtaja korotti 5.7.2021 lisätyövarausta viranhaltijapäätöksellä 800 000 euroa siten, että lisätyövaraus on koko sopimuskauden ajalle yhteensä 2 400 000 euroa (alv. 0 %).
  3. Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto korotti 18.11.2021 lisätyövarausta 1 190 000 eurolla. Yleisten alueiden jaosto oikeutti kaupunkiympäristön toimialan yleiset alueet palvelun käyttämään koko sopimuskaudella tuleviin lisätöihin tai velvoitteisiin enintään 3 590 000 euroa (alv. 0 %).
  4. Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto korotti 30.6.2022 lisätyövarausta 1 463 000 eurolla siten, että lisätyövaraus on koko sopimuskauden ajalle 5 053 000 euroa.

Yhteensä urakan aikana 2018–2023 lisätyökustannukset ovat tällä hetkellä 4 941 419,80 euroa.

Nykyiseen lisämäärärahan tarpeeseen on vaikuttanut erityisesti poikkeuksellisen runsaslumiset talvikaudet 2021–2022, 2022–2023 yhteiskustannuksiltaan yli 2 100 000 euroa sekä yleinen kustannustason nousu, joka merkitsee tämänhetkisen arvion mukaan 80 000 euron lisätyömaksun. Lisäksi lisämäärärahan tarpeeseen vaikuttaa urakan hoito- ja korjaustöiden sidottujen määrien ylittyminen. Määriin sidottuja töitä ovat esimerkiksi asfaltin paikkaus, reunakivien korjaaminen, liikennemerkkien vaihto sekä varusteiden ja kalusteiden korjaus, joita on jouduttu tekemään tänä vuonna arviolta 115 000 eurolla. Poikkeuksellisilla talviolosuhteilla ja lämpötilan vaihtelulla on ollut vaikutusta rakenteellisen kunnossapidon kustannusten osalta. Tämä on näkynyt tien pinnan vaurioiden lisääntymisenä. Lisäksi ylimääräisiä kulueriä on syntynyt tieliikennelain uudistamisen yhteydessä tarvittuihin liikennemerkkien vaihtoihin. Kunnossapidon saamaa noin 200 000 euron investointirahoitusta, joka sisältyy lisätyökustannuksiin, on käytetty muun muassa leikkipuistojen turvallisuuden parantamiseen sekä kaupungin viheromaisuuden hoitoon katupuiden tärkeitä rakenneleikkauksia teettämällä. Korotustarpeeseen vaikuttaa myös uudet valmistuneet katu- ja viheralueet, joiden kunnossapidon kustannusarvio on noin 60 000 euroa vuodessa.

Kyseisellä 200 000 euron (alv. 0 %) korotuksella varaudutaan sopimuskauden loppuajan lisätyökustannuksiin.

Sovelletut säännökset

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) ”hankintalaki” 136 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintasopimusta voidaan muuttaa ilman uutta hankintamenettelyä, jos alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen tehdä lisätöitä tai -palveluja, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle.

Hankintalain 136 §:n 3 momentin mukaan 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun muutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta. Jos 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja muutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvioidaan jokaista muutosta itsenäisenä. Tällaisten muutosten tavoitteena ei saa olla tämän lain säännösten kiertäminen.

Koska nykyinen sopimuskausi on päättymässä 30.9.2023, nyt kyseessä olevien lisätöiden kilpailuttamien ei ole tarkoituksenmukaista teknisistä ja taloudellisista syistä ja kilpailuttaminen aiheuttaisi kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle.

Viranhaltijan toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen (Kylk 13.12.2022 § 711) mukaan hankintalain 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa hankintavaltuus määräytyy sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon perusteella. Kyseisen kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen mukaan Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden yksikönpäälliköillä on hankintavaltuudet enintään 1 000 000 euron suuruisiin hankintoihin. Näin ollen Kunnossapitoyksikön päällikkö on toimintavaltainen päättämään sopimusmuutoksesta.

This decision was published on 17.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anna-Mari Tiitinen-Kairi, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 42148

anna-mari.tiitinen@hel.fi

Decisionmaker

Olli Markkanen
vs. yksikön päällikkö