Keskustakirjasto Oodin tilavuokrahinnasto

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2017-013160
More recent handlings
§ 11

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 hinnaston muutokset: kaupunginorkesterin sekä maauimaloiden, uimahallien, liikuntakurssien, liikuntakorttien ja kuntomittausten hintojen korottaminen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti muuttaa Helsingin kaupunginorkesterin sekä liikuntapalveluiden maauimaloiden, uimahallien, liikuntakurssien, liikuntakorttien ja kuntomittausten arvonlisäverollisia hintoja seuraavasti:

Helsingin kaupunginorkesteri (hintamuutos alkaen 1.9.2018)

-
normaalikävijä kallein katsomokategoria, uusi hinta 34 € (nyt 33 €)
-
eläkeläinen kallein katsomokategoria, uusi hinta 21 € (nyt 20 €)
-
opiskelija kallein katsomokategoria, uusi hinta 9 € (nyt 8 €)
-
normaalikävijä toiseksi kallein katsomokategoria, uusi hinta 29 € (nyt 28 €)
-
eläkeläinen toiseksi kallein katsomokategoria, uusi hinta 19 € (nyt 18 €)
-
opiskelija toiseksi kallein katsomokategoria, uusi hinta 8 € (nyt 7 €)

Maauimalat (hintamuutos alkaen 1.4.2018)

-
aikuiset kertamaksu, uusi hinta 4,5 € (nyt 4 €)
-
aikuiset 10 krt-kortti, uusi hinta 35 € (nyt 32 €)
-
aikuiset 1 kk-kortti, uusi hinta 35 € (nyt 32 €)
-
aikuiset kausikortti, uusi hinta 105 € (nyt 96 €)
-
muut kertamaksu, uusi hinta 2,80 € (nyt 2,50 €)
-
muut 10 krt-kortti, uusi hinta 22 € (nyt 20 €)
-
muut 1 kk-kortti, uusi hinta 22 € (nyt 20 €)
-
muut kausikortti, uusi hinta 66 € (nyt 60 €)
-
lasten kertamaksu, uusi hinta 2,20 € (nyt 2 €)
-
lasten 10 krt-kortti, uusi hinta 17 € (nyt 16 €)
-
lasten 1 kk-kortti, uusi hinta 17 € (nyt 16 €)
-
lasten kausikortti, uusi hinta 51 € (nyt 48 €)
-
sotaveteraaneille ja lapsille alle 7v. maksuton sisäänpääsy

Maauimalat ja uimahallit (hintamuutos alkaen 1.5.2018)

-
pyyhe, uusi hinta 5 € (nyt 4 €)
-
uimapuku, uusi hinta 5 € (nyt 4 €)
-
istuinalusta/saippua, uusi hinta 1 € (nyt 0,5 €)

Liikuntakurssit, liikuntakortit ja kuntomittaukset (hintamuutos alkaen 1.9.2018)

-
Jumppa, aikuinen, uusi hinta 55 € (nyt 50 €)  
-
Jumppa+uinti (Itäk.,Pirkkola), aikuinen, uusi hinta 90 € (nyt 83 €)
-
Jumppa (säestys), aikuinen, uusi hinta 75 € (nyt 68 €)
-
Jumppakortti syksy tai kevät, aikuinen, uusi hinta 98 € (nyt 89 €)    
-
Jumppakortti, vuosi, aikuinen, uusi hinta 187 € (nyt 170 €)
-
Vesiliikunta, aikuinen, uusi hinta 86 € (nyt 78 €)
-
Ohjattu kuntosali, aikuinen, uusi hinta 65 € (nyt 59 €)
-
Jumppa, muut 4kk, uusi hinta 30 € (nyt 27 €)
-
Jumppa+uinti (Itäk.,Pirkkola), muut 4kk, uusi hinta 49 € (nyt 45 €)
-
Jumppa (säestys), muut 4kk, uusi hinta 40 € (nyt 37 €)
-
Jumppakortti syksy tai kevät, muut 4kk, uusi hinta 52 € (nyt 48 €)
-
Jumppakortti, vuosi, muut 4kk, uusi hinta  112 € (nyt  102 €)
-
Vesiliikunta, muut 4kk, uusi hinta 47 € (nyt 43 €)
-
Ohjattu kuntosali, muut 4kk, uusi hinta 36 € (nyt 33 €)
-
Ohjattu kuntosali + uinti, muut 4kk, uusi hinta 50 € (nyt 46 €)
-
Jumppa, muut 5kk, uusi hinta 37 € (nyt 34,2 €)
-
Jumppa+uinti (Itäk.,Pirkkola), muut 5kk, uusi hinta 62 € (nyt 57 €)
-
Jumppa (säestys), muut 5kk, uusi hinta 50 € (nyt 46,85 €)
-
Jumppakortti syksy tai kevät, muut 5kk, uusi hinta 67 € (nyt 60,8 €)
-
Vesiliikunta, muut 5kk, uusi hinta 60 € (nyt 54,45 €)
-
Lisämaksu ohjattuun vesiliikuntaan, ei sis. Uimahallin pääsymaksua, uusi hinta 3 € (nyt 2,5 €)
-
Polkupyöräergometritesti, uusi hinta 44 € (nyt 40 €)
-
Lihaskuntotesti, rasvamittaus, uusi hinta 44 € (nyt 40 €)
-
Kuntosaliohjelman laadinta, uusi hinta 44 € (nyt 40 €)
-
Inbody-mittaus, uusi hinta 44 € (nyt 40 €)
-
Testipatteri: pp-ergo, lihaskunto, uusi hinta 66 € (nyt 60 €)
-
Kausien aikana toteutetut kurssit, aikuiset, uusi hinta 55 € (nyt 50 €)
-
FunAction -liikuntakortti(13-17v), uusi hinta 25 € (nyt 20 €)  
-
NYT-liikunta, uusi hinta 25 €  
-
Lähiöliikunta, uusi hinta 25 € (nyt 20 €)

Päätöksen perustelut

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta vahvisti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastot ja maksut kokouksessaan 12.12.2017 (§ 88). Lautakunta valtuutti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan tekemään vuoden 2018 aikana tarpeellisia, mutta vähäisiä muutoksia vahvistamiinsa hintoihin ja maksuihin.

Perusteena kaupunginorkesterin korotukselle on se, että näin voidaan konsertin käsiohjelma sisällyttää lipun hintaan.

Maauimaloiden sisäänpääsymaksuja korotetaan noin 10 prosenttia. Korotus koskee kaikkia hintaryhmiä (aikuiset, muut ja lapset) ja lipputyyppejä (kerta-, sarja-, kuukausi- ja kausiliput). Maauimaloiden sisäänpääsymaksujen korotus on laskettu osaksi liikuntapalvelukokonaisuuden tuottotavoitetta vuodelle 2018. Maauimaloiden sisäänpääsymaksut ovat korotuksen jälkeenkin uimahallien maksuja edullisempia. Maauimaloiden sisäänpääsymaksuja on viimeksi korotettu vuonna 2016. Lisäksi korotetaan uimahalleissa ja maauimaloissa vuokrattavien uima-asujen ja pyyhkeiden sekä myytävien istuinalustojen ja saippuan hintoja. Korotuksilla katetaan näiden hankinnasta aiheutuvia kuluja.

Liikuntakurssien ja -korttien sekä erilaisten kuntomittausten maksuja korotetaan noin 10 prosenttia. Korotus koskee kaikkia hintaryhmiä ja maksutyyppejä, paitsi erityisuimakorttia ja lasten hintoja. Korotus tulee voimaan 1.9.2018 alkaen. Liikuntakurssien ja -korttien maksujen korotus on laskettu osaksi liikuntapalvelukokonaisuuden tuottotavoitetta vuodelle 2018. Kyseessä olevia kurssimaksuja on viimeksi korotettu vuonna 2016. Lähiöliikunta- ja Fun Action -korttien nykyiset hinnat ovat olleet voimassa vuoden 2009 alusta alkaen, NYT liikunnan kortti on ollut maksuton. Fun Actionin ja NYT liikunnan toimintaa ollaan parhaillaan vakiinnuttamassa osaksi liikuntapalveluiden normaalia toimintaa ilman hankerahoitusta. Tästä syystä NYT liikunnan kortille esitetään samaa hintaa kuin lähiöliikunta- ja Fun Action -korteille.

This decision was published on 26.03.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja