Keskustakirjasto Oodin tilavuokrahinnasto

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2017-013160
More recent handlings
§ 16

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 hinnaston muutos: saariston telttapaikan kuukausimaksun hinnan korotus

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti muuttaa Kaunissaaressa perittävän telttailun kuukausimaksun arvonlisäverollista hintaa seuraavasti:

Telttapaikat/ Saaristo (hintamuutos alkaen 1.5.2018)

* Kaunissaari; kk/ telttapaikka uusi hinta 150,00 euroa

Lähteelän ulkoilualueen palvelujen hinnoittelussa noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vahvistamaa vuoden 2018 hinnastoa.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta vahvisti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastot ja maksut kokouksessaan 12.12.2017 (§ 88). Lautakunta valtuutti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan tekemään vuoden 2018 aikana tarpeellisia, mutta vähäisiä muutoksia vahvistamiinsa hintoihin ja maksuihin.

Kaunissaaren telttapaikan aikaisempi kuukausihinta on ollut 100,00 euroa. Koko kauden 15.5. - 15.9. telttapaikan hinta on 300,00 euroa. Korotustarve tulee siitä, että kausipaikan hintaa korotettaessa 2016 on jäänyt kuukausihinnan ja kausihinnan suhde liian pieneksi.

Lähteelän ulkoilualueen hoito on siirtynyt liikuntatoimen omaksi toiminnaksi vuoden 2018 alusta lukien.

This decision was published on 09.04.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Kallionpää, esimies , puhelin: 09 310 87733

sanna.kallionpaa@hel.fi

Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87803

soile.lehmusto@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja