Avustuksen myöntäminen, harrastus/liikkuminen -avustukset kaudelle 1.11.2019 - 31.10.2020, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2018-001341
More recent handlings
§ 31

Ideakilpailu harrastamisen ja liikkumisen edistämiseksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 13.2.2018 § 29 valtuutuksin liitteen 1 mukaisesti:

- suoraan jatkoon päässeet ideat

- yhteistyöhankkeina jatkoon päässeet ideat

- jatkokehittämisestä karsiutuneet ideat.

Lisäksi toimialajohtaja päätti myöntää jatkoon päässeiden ideoiden kehittämisrahaa liitteen 2 mukaisesti.

Kehittämismääräraha tulee käyttää idean jatkokehittämiseen hankehakemukseksi. Kehittämisraha tulee käyttää ennen 30.11.2018. Lisäksi ideoiden kehittämiseen annetaan vapaaehtoista sparraustukea.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018 § 29 toimialan harrastus/liikkuminen –avustuksen myöntämisen periaatteet. Päätöksen mukaan toimialajohtaja päättää haun ensimmäisen vaiheen ideakilpailun perusteella jatkoon valittavat ehdotukset.

Hakukierrokseen osallistuneita ehdotuksia keskenään vertailtaessa arvioitiin sitä, miten löydetään ideoita, joilla edistetään:

-liikkumista ja arkiaktiivisuutta erityisesti niissä ryhmissä, jotka hyötyvät liikkumisesta terveytensä kannalta eniten tai/sekä

-lasten ja nuorten (alle 29 vuotta) matalan kynnyksen harrastustoimintaa ja tavoitetaan niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole vielä harrastusta.

Ideahaussa etsittiin uusia ja rohkeita kokeiluja ja toimintamalleja, joilla tavoitetaan uusia kohderyhmiä. Kaikkia hanke-ideoita arvioitiin edellä mainittujen tavoitteiden perusteella.

Päätökset ovat harkinnanvaraisia.

This decision was published on 26.06.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38038

taina.korell@hel.fi

Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 09 310 37002

veikko.kunnas@hel.fi

Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 09 310 89053

markku.toivonen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja