Vahingonkorvausvaatimus koskien porraskaiteessa repeytynyttä takkia Rastilan talviuintipaikalla

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-002503
More recent handlings
§ 26

Vahingonkorvausvaatimus koskien porraskaiteessa repeytynyttä takkia Rastilan talviuintipaikalla

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti hylätä ********** 197,00 euron vahingonkorvausvaatimuksen koskien porraskaiteessa repeytynyttä takkia Rastilan talviuintipaikalla.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut vahingonkorvausvaatimuksen Rastilan talviuintipaikan rantasaunalle johtavan tien porraskaiteessa repeytyneestä takista. Hakijan mukaan hän oli 6.2.2018 klo 17.40 taluttanut polkupyöräänsä luiskaa ylös remontissa olleiden portaiden vierestä, kun hänen takkinsa osui porraskaiteen peltiseen suojaamattoman päätyyn ja repeytyi korjauskelvottomaksi. Hakija on toimittanut valokuvat vahinkopaikasta ja rikkoutuneesta takista sekä tositteen rikkoutuneen, noin kaksi vuotta vanhan talvitakin tilalle hankkimastaan takista.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen.

Saadun selvityksen mukaan vahinkopaikka on leveydeltään yli metrin mittainen luiska, joka nousee rantasaunalta sille johtavalle tielle. Kaiteen molemmat päät ovat normaalitilassa suojattu. Vahingon tapahtuessa kaiteen toisen pään suoja on ollut saadun selvityksen mukaan ilmeisen ilkivaltaisesti kaivettu irti ja hävitetty.

Saadun selvityksen mukaan asiassa on kyse yksittäisestä ilkivallanteosta, jonka seurauksena hakijalle on aiheutunut esinevahinko. Vahinkotapahtumasta ja suojan puuttumisesta saadun tiedon jälkeen kaide on viivytyksettä korjattu. Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut on asianmukaisesti huolehtinut velvoitteestaan estää vahingon aiheutuminen eikä asiassa ole esitetty sellaista perustetta, jonka mukaan olisi katsottava vahingon aiheutuneen liikuntapalvelujen tuottamuksesta. Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus ei näin ollen ole vastuussa hakijalle sattuneen vahingon korvaamisesta.

This decision was published on 04.07.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 09 310 28007

anna.koskinen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen-Jormakka
liikuntajohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 32 k.
2. Liite vahingonkorvausvaatimukseen 26.2.2018, kuitti
3. Liite vahingonkorvausvaatimukseen 26.2.2018, valokuva 1
4. Liite vahingonkorvausvaatimukseen 26.2.2018, loput valokuvat

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.