Vahingonkorvausvaatimus koskien porraskaiteessa repeytynyttä takkia Rastilan talviuintipaikalla

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-002503
Ärendet har nyare handläggningar
§ 26

Vahingonkorvausvaatimus koskien porraskaiteessa repeytynyttä takkia Rastilan talviuintipaikalla

Idrottsdirektör

Päätös

Liikuntajohtaja päätti hylätä ********** 197,00 euron vahingonkorvausvaatimuksen koskien porraskaiteessa repeytynyttä takkia Rastilan talviuintipaikalla.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut vahingonkorvausvaatimuksen Rastilan talviuintipaikan rantasaunalle johtavan tien porraskaiteessa repeytyneestä takista. Hakijan mukaan hän oli 6.2.2018 klo 17.40 taluttanut polkupyöräänsä luiskaa ylös remontissa olleiden portaiden vierestä, kun hänen takkinsa osui porraskaiteen peltiseen suojaamattoman päätyyn ja repeytyi korjauskelvottomaksi. Hakija on toimittanut valokuvat vahinkopaikasta ja rikkoutuneesta takista sekä tositteen rikkoutuneen, noin kaksi vuotta vanhan talvitakin tilalle hankkimastaan takista.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen.

Saadun selvityksen mukaan vahinkopaikka on leveydeltään yli metrin mittainen luiska, joka nousee rantasaunalta sille johtavalle tielle. Kaiteen molemmat päät ovat normaalitilassa suojattu. Vahingon tapahtuessa kaiteen toisen pään suoja on ollut saadun selvityksen mukaan ilmeisen ilkivaltaisesti kaivettu irti ja hävitetty.

Saadun selvityksen mukaan asiassa on kyse yksittäisestä ilkivallanteosta, jonka seurauksena hakijalle on aiheutunut esinevahinko. Vahinkotapahtumasta ja suojan puuttumisesta saadun tiedon jälkeen kaide on viivytyksettä korjattu. Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut on asianmukaisesti huolehtinut velvoitteestaan estää vahingon aiheutuminen eikä asiassa ole esitetty sellaista perustetta, jonka mukaan olisi katsottava vahingon aiheutuneen liikuntapalvelujen tuottamuksesta. Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus ei näin ollen ole vastuussa hakijalle sattuneen vahingon korvaamisesta.

Detta beslut publicerades 04.07.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 09 310 28007

anna.koskinen@hel.fi

Beslutsfattare

Tarja Loikkanen-Jormakka
liikuntajohtaja

Bilagor

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 32 k.
2. Liite vahingonkorvausvaatimukseen 26.2.2018, kuitti
3. Liite vahingonkorvausvaatimukseen 26.2.2018, valokuva 1
4. Liite vahingonkorvausvaatimukseen 26.2.2018, loput valokuvat

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.