Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 19.3.2018 § 9

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-002610
More recent handlings
§ 9

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiaan

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan korvausvaatimuksen autovauriosta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Yksikönjohtajan päätös on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen Staran kannanotto korvausasiassa, eikä kyse ole korvausasian kaupunkia oikeudellisesti sitovasta ratkaisusta.

Pöytäkirjanote Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Hakija vaatii Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staraa korvaamaan omistamaansa henkilöautoon tulleiden vaurioiden korjauksesta aiheutuneet kulut yhteensä 1.472,68 euroa (liite 1).

Hakijan mukaan hän oli perjantaina 23.2.2018 klo 12.15 pysähtyneenä liikennevaloissa Mechelininkadun ja Caloniuksenkadun risteyksessä. Hänen kertomansa mukaan sillä kohdalla oli tietyömaa, ja vasemmalla puolella oleva kaivinkone teki piikkauskärjellä töitä. Hakijan ollessa vielä pysähtyneenä valoihin kiviä oli lentänyt tuulilasiin ja konepellille. Hakija vaatii Staraa korvaamaan tästä aiheutuneet auton korjauskulut kustannusarvion mukaan sisältäen tuulilasin uusimisen 611,35 euroa ja konepellin maalaustyöt 861,33 euroa, yhteensä 1.472,68 euroa (liite 2, 3 ja 4).

Työyksiköstä saamamme selvityksen mukaan Caloniuksenkadun risteysalueen kohdalla sijaitsevissa liikennevaloissa istutusalue oli kaivettu jo maanantaina 19.2.2018. Perjantaina 23.2.2018 iltapäivällä kaivutyöt olivat 30-35 metriä risteyksestä pohjoiseen. Hakijan ilmoittamassa kohdassa ei ole ollut kyseisenä vahinkoaikana käynnissä minkäänlaisia piikkaus tms. toimintoja, joista kiviryöppy olisi voinut aiheutua. Näin ollen työmaan yhteyttä tuulilasi- tai peltivaurioihin ei voida todentaa (liite 5).

Näyttövelvollisuus aiheutuneista vahingoista ja siitä korvausvastuussa olevasta tahosta on vahingonkärsijällä. Hakijan kertoman mukaan ei voida luotettavasti ja uskottavasti todeta, että hakijan esittämät ajoneuvovauriot olisivat Staran kaupunkitekniikan rakentamisen toiminnasta johtuvaa. Koska asiassa ei ole osoitettu vahingon ja vahingon aiheuttajan välistä syy-yhteyttä, rakentamispalvelulle ei ole näillä tiedoilla syntynyt korvausvastuuta

Edellä mainituin perustein yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan korvausvaatimuksen.

This decision was published on 28.03.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Decisionmaker

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Attachments

1. Vahingonkorvausvaatimus
2. Kartta vahinkopaikasta
3. Kuvat tuulilasista ja konepellistä
4. Kustannusarviot tuulilasin korjauksesta ja konepellin maalauksesta
5. Työyksikön selvitys

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.