Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 19.3.2018 § 9

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-002610
Ärendet har nyare handläggningar
§ 9

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiaan

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan korvausvaatimuksen autovauriosta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Yksikönjohtajan päätös on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen Staran kannanotto korvausasiassa, eikä kyse ole korvausasian kaupunkia oikeudellisesti sitovasta ratkaisusta.

Pöytäkirjanote Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Hakija vaatii Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staraa korvaamaan omistamaansa henkilöautoon tulleiden vaurioiden korjauksesta aiheutuneet kulut yhteensä 1.472,68 euroa (liite 1).

Hakijan mukaan hän oli perjantaina 23.2.2018 klo 12.15 pysähtyneenä liikennevaloissa Mechelininkadun ja Caloniuksenkadun risteyksessä. Hänen kertomansa mukaan sillä kohdalla oli tietyömaa, ja vasemmalla puolella oleva kaivinkone teki piikkauskärjellä töitä. Hakijan ollessa vielä pysähtyneenä valoihin kiviä oli lentänyt tuulilasiin ja konepellille. Hakija vaatii Staraa korvaamaan tästä aiheutuneet auton korjauskulut kustannusarvion mukaan sisältäen tuulilasin uusimisen 611,35 euroa ja konepellin maalaustyöt 861,33 euroa, yhteensä 1.472,68 euroa (liite 2, 3 ja 4).

Työyksiköstä saamamme selvityksen mukaan Caloniuksenkadun risteysalueen kohdalla sijaitsevissa liikennevaloissa istutusalue oli kaivettu jo maanantaina 19.2.2018. Perjantaina 23.2.2018 iltapäivällä kaivutyöt olivat 30-35 metriä risteyksestä pohjoiseen. Hakijan ilmoittamassa kohdassa ei ole ollut kyseisenä vahinkoaikana käynnissä minkäänlaisia piikkaus tms. toimintoja, joista kiviryöppy olisi voinut aiheutua. Näin ollen työmaan yhteyttä tuulilasi- tai peltivaurioihin ei voida todentaa (liite 5).

Näyttövelvollisuus aiheutuneista vahingoista ja siitä korvausvastuussa olevasta tahosta on vahingonkärsijällä. Hakijan kertoman mukaan ei voida luotettavasti ja uskottavasti todeta, että hakijan esittämät ajoneuvovauriot olisivat Staran kaupunkitekniikan rakentamisen toiminnasta johtuvaa. Koska asiassa ei ole osoitettu vahingon ja vahingon aiheuttajan välistä syy-yhteyttä, rakentamispalvelulle ei ole näillä tiedoilla syntynyt korvausvastuuta

Edellä mainituin perustein yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan korvausvaatimuksen.

Detta beslut publicerades 28.03.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Vahingonkorvausvaatimus
2. Kartta vahinkopaikasta
3. Kuvat tuulilasista ja konepellistä
4. Kustannusarviot tuulilasin korjauksesta ja konepellin maalauksesta
5. Työyksikön selvitys

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.