Tilojen vuokraaminen LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiöltä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-003871
More recent handlings
§ 25

Tarvepäätös toimitilan käyttöön ottamisesta kaupunkiympäristön toimialalta digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verkelle

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja hyväksyi päätöksen perusteluissa kuvatun tarveselvityksen ja päätti toimialan tilatarpeesta nuorisopalvelukokonaisuuteen kuuluvalle digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verkelle. Kaupunkiympäristön toimialalta otetaan käyttöön toimitila osoitteessa Salomonkatu 17 tämän päätöksen liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

Samalla toimialajohtaja päätti hyväksyä kaupunkiympäristön toimialalle maksettavan hallintopalkkion 0,5 euroa/m2/kk.

Lisäksi toimialajohtaja päätti valtuuttaa toimialan tilapalvelupäällikön allekirjoittamaan sisäisen vuokrasopimuksen toimitilan käyttöön ottamisesta kaupunkiympäristön toimialalta.

Päätöksen perustelut

Nuorisopalvelukokonaisuuteen kuuluva digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verke on toiminut väliaikaisissa tiloissa Pasilan nuorisotalon yhteydessä olevassa tanssisalissa toukokuusta 2016 lähtien. Tällöin nuorten toimintakeskus Hapessa todettiin sisäilmaongelma ja sieltä jouduttiin muuttamaan pois. Tästä lähtien Verke on etsinyt pysyvää toimitilaa kaupungin tiloista, mutta sopivaa ei ole löytynyt. Tilan tarve muodostui erityisen akuutiksi tammikuussa 2018, kun Verke sai korotuksen vuosiavustukseensa opetus- ja kulttuuriministeriötä, ja sen turvin pystytään palkkaamaan kaksi uutta työntekijää. Työntekijöiden määrä nousee täten kuudesta kahdeksaan.

Nykyinen toimitila on kooltaan arviolta 60 neliötä - se on kuudellekin työntekijälle ahdas ja tanssisalia ei ole suunniteltu toimistotyöhön. Toimistotyön mahdollistavien työpisteiden lisäksi Verke tarvitsee jonkin verran varastotilaa esimerkiksi videokuvaus- ja podcast-tekniikalle sekä kokoustilan niin yksikön sisäisiä kuin yhteistyökumppaneiden kanssa pidettäviä kokouksia varten. Tilan tarve on pohjaratkaisusta riippuen vähintään noin 100 neliötä.

Verken työ on asiantuntijatyötä ja sen kohderyhmää ovat nuorisoalan ammattilaiset ympäri Suomen. Koska Verken toiminta on valtakunnallista, toimitilan sijainti hyvin kulkuyhteyksien päässä on toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Verken työntekijöillä on enimmillään jopa 100 matkapäivää vuodessa (toteuma kahden työntekijän osalta vuodelta 2017), ja usein matkoille otetaan mukaan esimerkiksi kuvauskalustoa tai digitaalisen peli- tai maker-toiminnan mahdollistavaa välineistöä, joten yhteyden toimistolta juna-asemalle on oltava sujuva.

Lisäksi Verken työntekijöillä on paljon tapaamisia yhteistyökumppaneiden kanssa Helsingin keskustassa (esim. opetus- ja kulttuuriministeriö, valtakunnallisia nuorisoalan järjestöjä), joten keskustan tuntumassa sijaitseva toimitila säästää työpäivän aikana matkustamiseen kuluvaa aikaa. Nyt vuokrattava Salomonkadulla sijaitseva toimitila on lisäksi lähellä Hietaniemenkatua, mikä mahdollistaisi synergiaetuja nuorisopalveluiden johdon ja toimialan hallinnon kanssa. Verken postiosoite voisi olla Hietaniemenkadulla.

Verkelle on myönnetty opetus- ja kulttuuriministeriöltä 635 000 euroa vuosittaista avustusta osaamiskeskustoimintaan vuoden 2019 loppuun asti. Erittäin todennäköisesti avustusta myönnetään myös sen jälkeen. Verken budjetissa on varattu vuokraa varten noin 2 500 euroa kuukaudessa, mutta hieman isompikin summa on mahdollista irrottaa.

Kaupungin toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbom auttoi toimitilan etsimisessä hyvin aktiivisesti heti avustuspäätöksen saamisesta lähtien tammikuussa. Sopivaa tilaa ei kuitenkaan löytynyt kaupungin tiloista, ja ulkopuolisistakin tiloista vain harva mahtuu Verken budjettiin. Vuokrattavan toimitilan omistaja LähiTapiola on valmis vuokraamaan tilan toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella siten, että ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on 30.9.2019 irtisanomisajan ollessa kolme kuukautta. Vuokravakuutta ei vaadita. Tilan arvonlisäveroton kuukausivuokra on 2 512,38 euroa.

Helsingin kaupunki vuokraa tilan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön liitteen mukaisin ehdoin. Toimiala ottaa tilan käyttöön kaupunkiympäristön toimialalta ja maksaa sille edellä mainitun vuokran lisäksi hallintopalkkion 0,5 euroa/m2/kk.

This decision was published on 14.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 09 310 71252

mikko.vatka@hel.fi

Suvi M Tuominen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 71575

suvi.m.tuominen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. Vuokrasopimusluonnos

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.