Helsingin kaupungin eräiden peruskoulujen koulukohtaiset opetussuunnitelmien muutokset

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-005800
More recent handlings
§ 25

Helsingin kaupungin eräiden peruskoulujen koulukohtaiset opetussuunnitelmien muutokset

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä seuraavien koulujen opetussuunnitelmien koulukohtaiset muutokset johtokuntien esitysten mukaisesti: Arabian peruskoulu, Itäkeskuksen peruskoulu, Suutarinkylän peruskoulu, Torpparinmäen peruskoulu.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57).

Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline. Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Seuraavien koulujen johtokunnat ovat esittäneet koulukohtaisia muutoksia opetussuunnitelmiin ja todistuksiin:

- Arabian peruskoulun johtokunta on esittänyt muutoksia opetussuunnitelmaan lukuun 11.2 koskien valinnaisia aineita. Koulun 4. vuosiluokan Fuse – valinnaisen (1vvt) tavoitteisiin ja sisältöihin on tuotu STEAM – aiheiden haasteiden parissa työskenteleminen. Koulun 8. ja 9. vuosiluokan kuvataiteen, muotoilun ja käsityön valinnaisten kurssien tarjontaa, tavoitteita ja sisältöjä on uudistettu vastaamaan paremmin opetuksen tavoitteita. Koulun 9. vuosiluokan valinnainen Tukioppilaskurssi on poistettu valinnaisista kursseista. Kurssiin liittyvä toiminta on otettu osaksi koulun osallisuutta tukevaa toimintaa, joka on kuvattuna lukuun 4.1.6 Osallisuus koskien koulussa järjestettävää tukioppilastoimintaa. Tukioppilastoiminnassa edistetään yhteisöllisyyttä kasvattavia taitoja ja yksinäisyyden torjumista. Koulun 8. ja 9. luokkalaisilla oppilailla on mahdollisuus osallistua tukioppilastoimintaan. (Liite 1 ja 2)

- Itäkeskuksen peruskoulun johtokunta on esittänyt koulun 1. – 6. vuosiluokkien lukuvuositodistukseen muutoksia koskien arvioinnin kuvausta. Vuosiluokkien 1-6 lukuvuositodistuksen loppuun merkitään osio: Olet edistynyt. Opettaja valitsee osioon edistymistä kuvaavan tekstin. Vuosiluokkien 1-4 sanalliseen arviointiasteikkoon lisätään arviointikuvaus: Olet saavuttanut tavoitteet erinomaisesti. (Liite 3)

- Suutarinkylän peruskoulun johtokunta on esittänyt 8. vuosiluokalle tarkoitettujen lyhyiden, soveltavien psykologian ja buddyschool – valinnaisainekurssien lisäämistä koulun opetussuunnitelmaan. Buddyschool-kurssi perustuu vertaisoppimiseen opetuksessa. Kurssilla eri-ikäiset ja eritaustaiset oppilaat kohtaavat yhteisen oppimisen ympäristöissä. Psykologian kurssilla opiskellaan yläastelaisen kannalta oleellisia psykologian tietoja ja taitoja myös toisen asteen opintoja ajatelleen. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. oppimaan oppiminen eli erilaiset oppimisstrategiat, jännitykseen, stressiin ja uneen liittyvät tekijät sekä nuoruuden kehitystehtäviin liittyvät sisällöt. (Liitteet 4 ja 5)

- Torpparinmäen peruskoulun johtokunta on esittänyt koulun opetussuunnitelmaan muutoksia koskien arviointia ja valinnaisaineita. Koulun 1. ja 2. vuosiluokan lukuvuositodistuksesta Suomen kieli ja kirjallisuus – oppiaineesta poistetaan arvioinnin kohde: Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen. Arvioinnin kohde on tullut virheellisesti alkuperäiseen todistusmalliin. Tämä kohta arvioidaan oppiaineessa alkaen 3. vuosiluokalta. Koulun opetussuunnitelmaan lukuun 11.1 muutetaan kuvausta koskien taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunteja siten, että oppilaat voivat valita yhden tai kaksi valinnaista taito- ja taideainetta aikaisemman kahden valinnaisen taide- ja taitoaineen sijaan. Lukuun 11.1 korjataan taide- ja taitoaineiden valinnaisten opintojen ainekohtaisista teksteistä opintojen laajuutta koskeva lause: 7. vuosiluokan taide- ja taitoaineiden syventävien opintojen laajuus 1 vvt tai 0,67vvt tai 0,33 vvt oppilaan valinnan mukaisesti. Tämä koskee taito- ja taideaineiden syventäviä valinnaisia opintoja käsityössä, liikunnassa, kotitaloudessa, kuvataiteessa ja musiikissa. Muutos antaa joustavuutta valinnaisten aineiden toteuttamiseen ja antaa paremmat mahdollisuudet huomioida oppilaiden toiveita valinnaistarjonnassa. (Liite 6 ja 7)

Muutosesitykset ovat pedagogisesti perusteltuja ja noudattavat opetushallituksen 22.12.2014 antamia perusteita sekä kuntakohtaisia ohjeita.

This decision was published on 31.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 09 310 88047

tuulia.tikkanen@hel.fi

Decisionmaker

Taina Tervonen
perusopetusjohtaja