Tapahtumayhteistyösopimus, Urheilugaala 2019 - 2020

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-006247
More recent handlings
§ 13

Tapahtumayhteistyösopimus, Urheilugaala 2019 - 2020

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö päätti tehdä 20.5.2018 tapahtumayhteistyösopimuksen Helsingin kaupungin liikuntapalvelun ja Suomen Urheilugaala/ Starsquad Oy:n kesken vuosiena 2019 ja 2020 Hartwall Arenalla järjestettävistä Suomen Urheilugaala -tilaisuuksista. Liikuntapalvelun osuutena maksetaan 36 500€ + alv per tapahtuma kyseisen vuoden määrärahoista. Muutoin sopimusehdot määritellään liitteenä olevan yhteistyösopimuksen mukaisesti (Liite 1).

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin vuosien 2017–2021 ”Maailman toimivin kaupunki” –kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki on kansainvälinen, elävä ja kiehtova tapahtumien Helsinki. Helsinki on monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Helsinki edistää suvaitsevaisuutta ja monimuotoisuutta, lisää kansainvälisyyttään ja luo edellytyksiä mielenkiintoisten kohteiden ja tapahtumien synnylle. Helsinki vauhdittaa toteuttamiskelpoisten suurhankkeiden etenemistä ja panostaa kulttuurin ja urheilun suurtapahtumien sekä kongressien houkutteluun ja luomiseen.

Gaalatilaisuuden tarkoituksena on palkita Urheilussa ja liikunnassa menestyneitä urheilijoita, hankkeita sekä tulevaisuuden menestyjiä. Suomen Urheilugaala on järjestetty vuodesta 2008 lähtien. Vuoden Urheilija – palkinnot liitettiin gaalaan vuonna 2009, jotka perinteisesti on jaettu Suomen Urheilutoimittajain liiton toimesta. Yleisöpalkinto jaetaan puhelin- ja tekstiviestiäänestyksen perusteella. Tilaisuuden keskeisimpänä tavoitteena on koota yhteiskunnan eri alueiden (politiikka, liike-elämä, kulttuuri, urheilu ym.) edustajat yhteen laadukkaan gaalan ja tv-ohjelman avulla, millä nostetaan urheilun ja liikunnan arvoa ja arvostusta.

Jo 12. Suomen Urheilugaala järjestetään 17.1.2018 Hartwall Arenalla 16.00–24.00 välisenä aikana. Tilaisuus alkaa cocktail-tilaisuudella, jatkuu illallisella, joka esitetään IS-TV:ssä suorana ja TV-gaala ja -lähetys käynnistyvät klo 20.00 suorana lähetyksenä jatkuen klo 22.00 asti. Gaalan päätyttyä kaikille kutsuvieraille ja gaalaillalliselle osallistuville tarjotaan mahdollisuus jäädä viettämään iltaa Hartwall Areenalle huippu-urheilijoiden ja muiden läsnäolijoiden seurassa.

Gaalan 2019 teemana tarkennetaan huhtikuussa 2018. Tavoitteena on saada gaala taas tulevina vuosina ennätykselliseksi vierasmäärältään, tv-katsoja- ja some -määrältään sekä sisällöltään. Gaalan ohjelmaan kuuluu palkitsemisten ohella laadukasta viihdettä sekä runsaasti videomateriaalia palkittavista urheilijoista ja suomalaisesta urheilusta, sen taustavaikuttajista sekä sen historiasta.
Urheilugaalan järjestäjinä 2018 ovat Suomen Olympiakomitea, Paralympiakomitea, Veikkaus, YLE ja SQ yhteistyössä Gaalan palkintolautakuntaan myös kuuluvien muiden keskeisten urheilun taustajärjestöjen kanssa, joita ovat Suomen Urheilutoimittajain liitto, Suomen Urheilumuseo sekä Suomen Urheilun Eettinen Keskus, SUEK ry.

Helsingin kaupunki / Liikuntapalvelu on Suomen Urheilugaalan yksi yhteiskunnallinen partneri. Suomen Urheilugaalan virallisena yhteiskunnallisena partnerina Helsinki voi hyödyntää hankkeen nimeä, tunnusta ja statusta omassa viestinnässään ja sidosryhmissään. SQ:n tehtävänä on toteuttaa tämän sopimuksen sisältö yhteistyössä muiden hankkeen järjestäjien kanssa.

This decision was published on 14.06.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 09 310 36794

minna.rehn@hel.fi

Decisionmaker

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö