Toivomusponsi, selvitetään psykiatrisen osastohoidon asiakasmaksuista luopuminen sisältäen hyvinvointi- ja kustannusvaikutukset

HEL 2018-006465
More recent handlings
Case 12. / 227 §

Valtuutettu Reetta Vanhasen toivomusponsi psykiatrisen osastohoidon asiakasmaksuista luopumisesta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että asia tuodaan yhtä aikaa samassa valtuuston kokouksessa hyväksytyn valtuutettu Honkasalon ponnen kanssa käsittelyyn.

Käsittely

Palautusehdotus:
Paavo Arhinmäki: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että asia tuodaan yhtä aikaa samassa valtuuston kokouksessa hyväksytyn valtuutettu Honkasalon ponnen kanssa käsittelyyn.

Kannattaja: Kaisa Hernberg

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi Paavo Arhinmäen palautusehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen valtuuston 30.5.2018 hyväksymän toivomusponnen (Reetta Vanhanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä muille valtuutetuille.

Close

Käsitellessään 30.5.2018 vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloitetta asiakasmaksujen perinnästä kaupungin omana toimintana kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: ’Hyväksyessään päätöksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta luopua psykiatrisen osastohoidon asiakasmaksuista sisältäen luopumisen hyvinvointi- ja kustannusvaikutukset. Selvityksessä arvioidaan, kuinka suuri osa maksuista maksetaan toimeentulotuesta tai sosiaalitoimesta.’ (Reetta Vanhanen)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n 4 momentin mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto.

Psykiatrisen vuodeosastohoidon kustannukset olivat vuonna 2017 noin 57 miljoonaa euroa ja asiakasmaksutulot noin 2,1 miljoonaa. Psykiatrian avohoito ja päihdepolikliininen hoito ovat asiakkaalle maksuttomia.

Lyhytaikaisessa laitoshoidossa (alle kolme kuukautta) peritään 17,90 euroa hoitopäivältä eli kyseessä on terveydenhuollon tasamaksu. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11 §:n mukaan terveydenhuollon tasamaksua ei voi jättää perimättä tai sitä alentaa, ellei kunta ole päättänyt, että terveydenhuollon tasamaksu voidaan jättää perimättä siltä osin kun maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista tai jos perimättä jättämiseen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Helsinki ei ole päättänyt tasamaksujen alentamisesta tai perimättä jättämisestä edellä mainituilla perusteilla, koska maksukatto estää kohtuuttomat kulut asiakkaalle. Perustoimeentulotukea voi hakea terveydenhuoltokuluihin ja sairaalan sosiaalityö neuvoo ja avustaa potilaita ja heidän omaisiaan sosiaalietuuksien hakemisessa. Kelan tilastojen mukaan helsinkiläisille maksettiin vuonna 2017 sairaalaan hoitopäivämaksuihin perustoimeentulotukea yhteensä 718 000 euroa. Summaan sisältyy kaikki sairaalahoito, ei vain psykiatrinen sairaalahoito.

Pitkäaikaishoitomaksu (yli kolme kuukautta) määräytyy asiakkaan tulojen mukaan, 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista, kuitenkin enintään 15 164 euroa kuukaudessa. Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksusäännökset on kirjattu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin. Tällä edistetään sitä, että pitkäaikaisen laitoshoidon maksu määräytyy niin, että maksun taso on kohtuullinen laitoshoidossa olevan henkilön perheen toimeentulon kannalta ja että samaa tulotasoa edustavien perheiden asema muodostuu yhdenvertaiseksi. Yhdenvertaisuuden kannalta olisi ongelmallista, jos Helsingin kaupunki poikkeaisi asiakasmaksukäytännöissään HUS:in ja muiden kuntien käytännöistä. Tällöin HUS:ssa asioivat helsinkiläiset psykiatrian potilaat olisivat epätasa-arvoisessa asemassa verrattuna Helsingin Auroran sairaalassa asioiviin psykiatrian potilaisiin.

Asiakasmaksuista luopuminen ei ole perusteltua. Yhden potilasryhmän sairaalahoidon maksuttomuus asettaisi muut potilasryhmät kuten päihdelaitoksissa kuntoutuvat eriarvoiseen asemaan. Nykyiset asiakasmaksut eivät aiheuta haittaa mielenterveyspotilaan hyvinvoinnille, terveydelle tai toimeentulolle.

Close

Kaupunginhallitus 25.03.2019 § 210

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson@hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.10.2018 § 264

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Reetta Vanhasen toivomusponnesta, joka koskee mahdollisuutta luopua psykiatrisen osastohoidon asiakasmaksuista:

”Psykiatrisen vuodeosastohoidon helsinkiläiset potilaat, vuodeosastohoidon kustannukset ja asiakasmaksutulot olivat vuonna 2017 seuraavat:

 
Potilaat
Kustannukset
Asiakasmaksutulot
HUS, lastenpsykiatria (erikoisala 75)
116
2,86 milj. e
0
HUS, nuorisopsykiatria (74)
255
3,67 milj. e
0
Oma toiminta, aikuispsykiatria (70)
2 099
35 milj. e
1,5 milj. e
HUS, aikuispsykiatria (70,76)
660
15,29 milj. e
0,6 milj. e

Psykiatrian osastoilla hoidettavilta potilailta peritään lyhytaikaisessa alle kolme (3) kuukautta kestävässä laitoshoidossa hoidoista ja ylläpidosta 17,90 euroa hoitopäivältä. Maksu pysyy samana maksukaton (683 euroa) täyttymisen jälkeenkin.

Pitkäaikaishoitomaksun, yli kolme (3) kuukautta, vuorokausihinta riippuu asiakaan tuloista: maksu on 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista ja voi olla enimmillään 15 164 euroa/kuukausi. Elokuun lopun tilanteessa Auroran sairaalan osastoilla 212 hoidossa olleista potilaista 48 kuului pitkäaikaishoidon maksujärjestelmään (46 potilasta kuntoutuspsykiatrian osastoilla ja kaksi potilasta akuuttipsykiatrian osastolla).

Hoitopäivämaksua ei peritä mielenterveyslain 9 §:n nojalla järjestetyn tarkkailun ajalta, ellei henkilöä tarkkailun perusteella määrätä tahdosta riippumattomaan hoitoon.

Lyhytaikaisen hoidon maksussa on kyse terveydenhuollon tasamaksusta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11 §:n mukaan terveydenhuollon tasamaksua ei voi jättää perimättä tai sitä alentaa, ellei kunta ole päättänyt, että terveydenhuollon tasamaksu voidaan jättää perimättä siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista tai jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Helsinki ei ole päättänyt, että terveydenhuollon tasamaksuja voitaisiin alentaa tai jättää perimättä edellä mainituilla perusteilla, koska maksukatto estää kohtuuttomat kulut asiakkaalle.

Kansaneläkelaitos (Kela) maksaa tarvittaessa toimeentulotukea terveydenhuoltokuluihin. Sairaalan sosiaalityön tehtäviin kuuluu neuvoa potilaita heille kuuluvista sosiaalietuuksista ja yhdessä omaisten kanssa avustaa potilasta hakemaan hänelle kuluvat etuudet. Helsingin oman psykiatrisen sairaalan arvion mukaan suurimmalle osalle pienituloisista maksut eivät tuota ongelmaa silloin, kun ne maksetaan toimeentulotukena.

Kelan tilastoaineiston mukaan vuonna 2017 helsinkiläisille maksettiin sairaalan hoitopäivämaksuihin yhteensä 718 000 euroa perustoimeentulotukea. Tämä tieto sisältää vain ne Kelan menot, jotka on maksettu maksusitoumuslaskun tai asiakkaan itsensä toimittaman laskun perusteella. Summaan sisältyy kaikki sairaalahoito, ei pelkästään psykiatrinen sairaalahoito.

Luottotappioiden määrää, eli kuinka paljon sairaalahoitomaksuja on mahdollisesti jäänyt maksamatta kokonaan, on mahdotonta näin tarkalla tasolla selvittää.

Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksuihin liittyvät säädökset nostettiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin vuonna 2003. Lain perusteluissa kerrotaan, että lain pääasiallinen tarkoitus on edistää pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun määräytymistä siten, että maksun taso on kohtuullinen laitoshoidossa olevan henkilön perheen toimeentulon kannalta ja että samaa tulotasoa edustavien perheiden asema muodostuu yhdenvertaiseksi (HE 49/2002). Lain valmistelussa on huomioitu potilaiden taloudellinen asema ja yhdenvertaisuus ja laissa säädetäänkin mm. potilaan vähimmäiskäyttövarasta ja maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavista tekijöistä.

Yhdenvertaisuuden osalta olisi ongelmallista, jos Helsingin kaupunki poikkeaisi asiakasmaksukäytännöissään HUS:n ja muiden kuntien käytännöistä. Tämä johtaisi siihen, että esim. HUS:ssa asioivat helsinkiläiset psykiatrian potilaat olisivat epätasa-arvoisessa asemassa verrattuna Helsingin Auroran sairaalassa asioiviin psykiatrian potilaisiin.

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että ko. asiakasmaksujen perimisestä olisi luovuttu Uudenmaan kunnissa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei kannata psykiatrisen osastohoidon asiakasmaksuista luopumista.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Psykiatrisen hoidon asiakasmaksujen tulee olla järjestetty niin, että asiakasmaksut eivät aiheuta haittaa mielenterveyspotilaan hyvinvoinnille, terveydelle ja toimeentulolle. Psykiatrian avohoito ja päihdepolikliininen hoito on asiakkaalle maksutonta. Yhden potilasryhmän sairaalahoidon maksuttomuus asettaisi muut potilasryhmät kuten päihdelaitoksissa kuntoutuvat eriarvoiseen asemaan.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen@hel.fi
Close

This decision was published on 30.04.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 25543

riikka.henriksson@hel.fi