Hankinta, viestintäpalvelut Saksassa ja saksankielisillä alueilla 1.7. – 31.12.2018

HEL 2018-006589
More recent handlings
Case 24. / 884 §

Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus koskien viestintäpalvelujen hankintoja Saksassa ja saksankielisillä alueilla 1.1.– 31.12.2019

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen.

Kaupunginhallitus ei ota tutkittavakseen oikaisuvaatimuksessa esitettyä korvausvaatimusta ansionmenetyksestä, henkisestä kärsimyksestä ja ylimääräisen palkattoman työn kustannuksista.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Oikaisuvaatimus kohdistuu seuraaviin Helsingin kaupungin vuoden 2019 aikana toteuttamiin hankintalain (1397/2016) soveltamisalan ulkopuolelle kuuluviin tavara- ja palveluhankintojen kansallisen kynnysarvon alittaviin palveluostoihin valitulta palveluntuottajalta (alla vain laskutettu työn osuus):

Mediaseuranta ja mediayhteyshenkilönä toimiminen

**********

Minimediamatkojen järjestäminen

**********

Toimittajien kontaktointi

**********

Oikaisuvaatimuksen tekijä pyysi erikseen 21.8.2020 päivätyllä tietopyynnöllään edellä mainittuihin palveluostoihin liittyviä asiakirjoja. Tietopyynnön johdosta annetussa vastauksessa oikaisuvaatimuksen tekijälle toimitettiin pyydetty materiaali sekä varattiin mahdollisuus jättää päätöksistä hankintaoikaisuvaatimus tai kuntalain mukainen oikaisuvaatimus tai molemmat annetussa määräajassa.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kooste edellä mainituista palveluostoista on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 17.9.2020 ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 1.10.2020. Oikaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset

Oikaisuvaatimuksen tekijä on 1.10.2020 jättämissään oikaisuvaatimuksissa vaatinut vuoden 2019 aikana valitulta palveluntuottajalta tehtyjä viestintäpalveluhankintapäätöksiä kumottavaksi lainvastaisesti tehtyinä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa olevansa asianosainen sillä perusteella, että toimii samalla alalla, eikä ole hankintayksikön virheellisen menettelyn vuoksi päässyt kiinnostuksestaan huolimatta tarjoamaan palvelujaan kaupungille. Oikaisuvaatimuksen tekijä viittaa tuottaneensa hyvällä menestyksellä saksankielisen viestinnän asiantuntijapalveluja Helsingin kaupungille aikavälillä 2013 – 30.6.2018 sekä tuoneensa esille kiinnostuksensa kyseessä olevien palvelujen hankinta-ajankohtina vuosina 2018 ja 2019.

Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa Helsingin kaupungin toteuttaneen hankinnat syrjimättömyyden, yhdenvertaisuuden, avoimuuden ja suhteellisuuden periaatteiden vastaisesti. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan kaupungin edustaja valehteli, ettei kaupunki tule ostamaan Saksan viestintäpalveluja jatkossa, vaikka käytännössä samaan aikaan neuvotteli valitun palveluntuottajan kanssa samojen palvelujen ostamisesta.

Edellä todetun lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii kaupungin virkamiesten virheiden takia kärsimiensä ansionmenetysten hyvitystä. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo hänelle aiheutuneen yhteensä 8 020,00 euron suuruinen ansionmenetys vuoden 2019 osalta.

Tämän lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä on esittänyt kaupungille 2 000,00 euron suuruisen vaatimuksen henkisestä kärsimyksestä sekä 2 000,00 euron suuruisen vaatimuksen ylimääräisestä palkattomasta työstä, joka on aiheutunut asian hoitamisesta.

Menettelyä koskeva arviointi

Saksan ja saksankielisten alueiden viestintäpalvelua koskevien ostojen kohdalla kyse on ollut hankintalain (1397/2016) soveltamisalan ulkopuolelle kuuluvista, tavara- ja palveluhankintojen kansallisen kynnysarvon alittavista pienhankinnoista, joihin sovelletaan Helsingin kaupungin pienhankinnoista sekä kaupungin talousarvion noudattamisesta annettua ohjeistusta. Lisäksi menettelyssä noudatetaan yleisiä hankintaoikeudellisia periaatteita, joihin on viitattu pienhankintoja koskevan ohjeen 3 luvussa (avoimuus, syrjimättömyys, tasapuolisuus, suhteellisuus).

Helsingin kaupungin pienhankintoja koskevan ohjeen mukaan pienhankinnaksi kutsutaan sellaista hankintaa, johon ei sovelleta hankintalakia sen vähäisen arvon vuoksi. Ohjeen mukaan pienhankinnat tulee toteuttaa tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ja lähtökohtaisesti kevyesti toteutetun tarjouskilpailun avulla. Pienhankintoja voidaan kuitenkin tehdä tietyin edellytyksin kilpailuttamatta suoraan valitulta toimittajalta. Pienhankinta voidaan ohjeen mukaan toteuttaa ilman tarjouskilpailua mm. silloin kun hankinta on arvoltaan enintään 10 000 euroa. Kilpailuttamatta jättämisen peruste tulee merkitä hankintayksikölle jäävään muistioon tai tilausjärjestelmään.

Oikaisuvaatimuksen kohteena olevat viestintäpalveluostot – yhteensä viisi erillistä – sijoittuvat kolmeen eri palvelutarvetta koskevaan kokonaisuuteen. Palvelutarpeet sijoittuvat ajallisesti aikavälille huhtikuu – joulukuu 2019. Palveluja on tällä aikavälillä hankittu valitulta palveluntuottajalta yhteensä 8 020,00 euron arvosta.

Yksittäiset palveluostot sijoittuvat suuruudeltaan välille 300,00–2 500,00 euroa. Yhteenlaskettunakin ostojen määrä alittaa pienhankintoja koskevassa ohjeistuksessa mainitun 10 000 euron määrän, jonka alle jäävät palvelutarpeet voidaan toteuttaa hankintayksikön harkinnan mukaan ilman kilpailuttamista, edellyttäen että hankintayksikkö noudattaa edellä mainittuja yleisiä hankintaoikeudellisia periaatteita. Näin ollen hankintayksikön menettely on ollut lähtökohtaisesti pienhankintaohjeen mukaista.

Palvelutarpeen toteuttamisella erillisinä ostoina ei ole pyritty pilkkomiskiellon vastaisesti Helsingin kaupungin pienhankinnoista annetun ohjeen mukaisen rajan keinotekoiseen alittamiseen, sillä kokonaismäärä alittaa rajan muutoinkin. Lisäksi tarve yksittäisten palveluostojen toteuttamiselle on noussut erillisten mediamatkojen toteuttamisen tarpeista johtuen. Mediayhteyshenkilönä toimiminen on toteutettu puolivuosittain, mikä vastaa aikaisemmin kyseisissä palveluostoissa vakiintunutta palveluhankintatapaa.

Hankintayksikön palveluostoja koskevista asiakirjoista ei ilmene, että ostojen toteuttamisella ilman kilpailuttamista olisi pyrittykään ohittamaan oikaisuvaatimuksen tekijä pienhankintaohjeistuksen vastaisesti. Oikaisuvaatimuksen tekijän mainitsemaan sähköpostikeskusteluun liittyvää mainintaa Saksan viestintäpalveluhankintojen kehittämisprojektin aloittamisesta ja viestintäpalvelujen tarkastelemisesta laajempana kokonaisuutena, voidaan pitää sitoumuksetta annettuna alustavana tietona tulevien hankintatarpeiden mahdollisesta toteuttamistavasta. Sähköpostissa todettua ei voida siten pitää sitoumuksena olla hankkimatta kyseisiä viestintäpalveluja tai osoituksena oikaisuvaatimuksen tekijän syrjimisestä ja tasapuolisuuden periaatteen rikkomisesta näitä palveluja ostettaessa.

Kuitenkin, avoimuusperiaate huomioiden, oikaisuvaatimuksen tekijälle olisi voitu ilmoittaa mediaseurantaa ja mediayhteyshenkilönä toimimista koskevasta palvelujen järjestämisestä ajanjaksolta huhti–heinäkuu 2019, mikäli ajanjaksoa koskevasta palvelujen ostamisesta valitulta palveluntuottajalta oli ollut tällöin jo päätös. Tämä ei kuitenkaan tee palveluostoja koskevista ratkaisuista virheellisiä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on viitannut tuottaneensa hyvällä menestyksellä saksankielisen viestinnän asiantuntijapalveluja Helsingin kaupungille aikavälillä 2013–30.6.2018. Kaupunki on puolestaan viitannut viestintäjohtajan 26.10.2018 antamassa vastauksessa oikaisuvaatimuksen tekijälle tämän palvelusuorituksissa havaittuihin laatupuutteisiin.

Viestintäpalveluostojen perusteluksi Saksassa ja saksankielisillä alueilla vuonna 2019 ei ole kuitenkaan esitetty sellaisia tarjoajaan liittyviä syitä, joiden johdosta ainoastaan valittu palveluntuottaja olisi katsottu kykeneväksi toimittamaan tarvittavan palvelun.

Oikaisuvaatimuksen perusteiden arviointi

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain perusteella, joten sitä koskevien vaatimusten käsittelyyn sovelletaan kuntalain ja täydentävin osin hallintolain säännöksiä. Hallintolain 49 g §:n mukaan otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen viranomainen voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksessa tarkoitettuja viestintäpalveluostoja koskevia ratkaisuja voidaan pitää kaupungin pienhankintoja koskevan ohjeistuksen mukaisina. Perusteita päätösten kumoamiselle ei näin ollen ole.

Hallintoasian hoitamisesta aiheutuneet kulut

Oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimus ylimääräisestä palkattomasta työstä syntyneistä 2 000,00 euron suuruisista kuluista on tulkittava kulujen korvaamista koskevaksi vaatimukseksi.

Hallintolain 64 §:n 1 momentin mukaan hallintoasiassa kukin osapuoli vastaa itse omista kuluistaan. Kyseisen lainkohdan esitöiden mukaan, jos asianosainen on vaatinut kulujen korvaamista oikaisuvaatimuksessa, vaatimus on jätettävä tutkimatta sillä perusteella, ettei käsittelykulujen korvaaminen kuulu viranomaisen toimivaltaan (HE 72/2002).

Näin ollen kaupunginhallitus ei ota tutkittavaksi vaatimusta hallintoasian hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Vahingonkorvausvaatimuksen käsittely

Oikaisuvaatimuksen tekijä on esittänyt, että hankintamenettelyn johdosta hänelle on aiheutunut ansionmenetystä 8 020,00 euroa. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa esitetään 2 000,00 euron korvausvaatimus henkisestä kärsimyksestä.

Kaupunginhallitus ei ole toimivaltainen käsittelemään oikaisuvaatimuksessa esitettyä vahingonkorvausvaatimusta ansionmenetyksestä ja henkisestä kärsimyksestä.

Korvausvaateen käsittely kuuluu Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 5 §:n 5 kohdan perusteella kaupunginlakimiehen toimivaltaan. Näin ollen kaupunginhallitus ei ota tutkittavaksi korvausvaatimusta ansionmenetyksestä ja henkisestä kärsimyksestä.

Kaupunginlakimies antaa asiasta erillisen ratkaisun oikaisuvaatimuksessa esitetyn vaatimuksen perusteella.

Close

This decision was published on 23.12.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Presenter information

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Jukka Harno, kaupunginasiamies, puhelin: (09) 310 23527

jukka.harno@hel.fi

Jani Merimaa, viestintäpäällikkö, puhelin: (09) 310 15255

jani.merimaa@hel.fi

Attachments

1. Oikaisuvaatimus 1.10.2020 liitteineen

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.