Hankinta, viestintäpalvelut Saksassa ja saksankielisillä alueilla 1.7. – 31.12.2018

HEL 2018-006589
More recent handlings
Case 25. / 885 §

Hankintaoikaisuvaatimus koskien viestintäpalvelujen hankintoja Saksassa ja saksankielisillä alueilla 1.1.–31.12.2019

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä hankintaoikaisuvaatimuksen.

Kaupunginhallitus ei ota tutkittavakseen oikaisuvaatimuksessa esitettyä korvausvaatimusta ansionmenetyksestä, henkisestä kärsimyksestä ja ylimääräisen palkattoman työn kustannuksista.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Oikaisuvaatimus kohdistuu seuraaviin Helsingin kaupungin vuoden 2019 aikana toteuttamiin hankintalain (1397/2016) soveltamisalan ulkopuolelle kuuluviin tavara- ja palveluhankintojen kansallisen kynnysarvon alittaviin palveluostoihin valitulta palveluntuottajalta (alla vain laskutettu työn osuus):

Mediaseuranta ja mediayhteyshenkilönä toimiminen

  • aikaväli huhtikuu–heinäkuu, yhteensä 2 000 euroa
  • aikaväli elokuu–joulukuu, yhteensä 2 500 euroa

Minimediamatkojen järjestäminen

  • Christoph Kersting, kesäkuu 2019, yhteensä 300 euroa
  • Helsinki Design Week: Claudia Hoff ja Urs Keller, syyskuu 2019, yhteensä 2 200 euroa

Toimittajien kontaktointi

  • Expo Real -messut, lokakuu 2019, yhteensä 1 020 euroa

Oikaisuvaatimuksen tekijä pyysi erikseen 21.8.2020 päivätyllä tietopyynnöllään edellä mainittuihin palveluostoihin liittyviä asiakirjoja. Tietopyynnön johdosta annetussa vastauksessa oikaisuvaatimuksen tekijälle toimitettiin pyydetty materiaali sekä varattiin mahdollisuus jättää päätöksistä hankintaoikaisuvaatimus tai kuntalain mukainen oikaisuvaatimus tai molemmat annetussa määräajassa.

Hankintalain (1397/2016) 132 § 1 momentin mukaan hankintaoikaisun johdosta hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen. Lain 133 § 1 momentin mukaan hankintaoikaisu voidaan käsitellä asianosaisen vaatimuksesta tai hankintayksikön aloitteesta. Lain 133 § 2 momentin mukaan asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Kooste edellä mainituista palveluostoista on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 17.9.2020 ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 1.10.2020. Oikaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset

Oikaisuvaatimuksen tekijä on 1.10.2020 jättämissään oikaisuvaatimuksissa vaatinut vuoden 2019 aikana valitulta palveluntuottajalta tehtyjä viestintäpalveluhankintapäätöksiä kumottavaksi lainvastaisesti tehtyinä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa olevansa asianosainen sillä perusteella, että toimii samalla alalla, eikä ole hankintayksikön virheellisen menettelyn vuoksi päässyt kiinnostuksestaan huolimatta tarjoamaan palvelujaan kaupungille. Oikaisuvaatimuksen tekijä viittaa tuottaneensa hyvällä menestyksellä saksankielisen viestinnän asiantuntijapalveluja Helsingin kaupungille aikavälillä 2013 – 30.6.2018 sekä tuoneensa esille kiinnostuksensa po. palvelujen hankinta-ajankohtina vuosina 2018 ja 2019.

Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa Helsingin kaupungin toteuttaneen hankinnat syrjimättömyyden, yhdenvertaisuuden, avoimuuden ja suhteellisuuden periaatteiden vastaisesti. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan kaupungin edustaja valehteli, ettei kaupunki tule ostamaan Saksan viestintäpalveluja jatkossa, vaikka käytännössä samaan aikaan neuvotteli ********** kanssa samojen palvelujen ostamisesta.

Edellä todetun lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii kaupungin virkamiesten virheiden takia kärsimiensä ansionmenetysten hyvitystä. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo hänelle aiheutuneen yhteensä 8 020,00 euron suuruinen ansionmenetys vuoden 2019 osalta.

Tämän lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä on esittänyt kaupungille 2 000,00 euron suuruisen vaatimuksen henkisestä kärsimyksestä sekä 2 000,00 euron suuruisen vaatimuksen ylimääräisestä palkattomasta työstä, joka on aiheutunut asian hoitamisesta.

Hankintamenettelyä koskeva arviointi

Saksan ja saksankielisten alueiden viestintäpalvelua koskevien ostojen kohdalla kyse on ollut hankintalain (1397/2016) soveltamisalan ulkopuolelle kuuluvista, tavara- ja palveluhankintojen kansallisen kynnysarvon alittavista pienhankinnoista, joihin sovelletaan Helsingin kaupungin pienhankinnoista sekä kaupungin talousarvion noudattamisesta annettua ohjeistusta. Lisäksi menettelyssä noudatetaan yleisiä hankintaoikeudellisia periaatteita, joihin on viitattu pienhankintoja koskevan ohjeen 3 luvussa (avoimuus, syrjimättömyys, tasapuolisuus, suhteellisuus).

Helsingin kaupungin pienhankintoja koskevan ohjeen mukaan pienhankinnaksi kutsutaan sellaista hankintaa, johon ei sovelleta hankintalakia sen vähäisen arvon vuoksi. Ohjeen mukaan pienhankinnat tulee toteuttaa tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ja lähtökohtaisesti kevyesti toteutetun tarjouskilpailun avulla. Pienhankintoja voidaan kuitenkin tehdä tietyin edellytyksin kilpailuttamatta suoraan valitulta toimittajalta. Pienhankinta voidaan ohjeen mukaan toteuttaa ilman tarjouskilpailua mm. silloin kun hankinta on arvoltaan enintään 10 000 euroa. Kilpailuttamatta jättämisen peruste tulee merkitä hankintayksikölle jäävään muistioon tai tilausjärjestelmään.

Oikaisuvaatimuksen kohteena olevat viestintäpalveluostot – yhteensä viisi erillistä – sijoittuvat kolmeen eri palvelutarvetta koskevaan kokonaisuuteen. Palvelutarpeet sijoittuvat ajallisesti aikavälille huhtikuu – joulukuu 2019. Palveluja on tällä aikavälillä hankittu yhteensä 8 020,00 € arvosta.

Yksittäiset palveluostot sijoittuvat suuruudeltaan välille 300,00 – 2 500,00 €. Yhteenlaskettunakin ostojen määrä alittaa pienhankintoja koskevassa ohjeistuksessa mainitun 10 000 euron määrän, jonka alle jäävät palvelutarpeet voidaan toteuttaa hankintayksikön harkinnan mukaan ilman kilpailuttamista, edellyttäen että hankintayksikkö noudattaa em. yleisiä hankintaoikeudellisia periaatteita. Näin ollen hankintayksikön menettely on ollut lähtökohtaisesti pienhankintaohjeen mukaista.

Palvelutarpeen toteuttamisella erillisinä ostoina ei ole pyritty pilkkomiskiellon vastaisesti em. pienhankintaohjeistuksen mukaisen rajan keinotekoiseen alittamiseen, sillä kokonaismäärä alittaa rajan muutoinkin. Lisäksi tarve yksittäisten palveluostojen toteuttamiselle on noussut erillisten mediamatkojen toteuttamisen tarpeista johtuen. Mediayhteyshenkilönä toimiminen on toteutettu puolivuosittain, mikä vastaa aikaisemmin po. palveluostoissa vakiintunutta palveluhankintatapaa.

Hankintayksikön palveluostoja koskevista asiakirjoista ei ilmene, että ostojen toteuttamisella ilman kilpailuttamista olisi pyrittykään ohittamaan oikaisuvaatimuksen tekijä pienhankintaohjeistuksen vastaisesti. Oikaisuvaatimuksen tekijän mainitsemaan sähköpostikeskusteluun liittyvää mainintaa Saksan viestintäpalveluhankintojen kehittämisprojektin aloittamisesta ja viestintäpalvelujen tarkastelemisesta laajempana kokonaisuutena, voidaan pitää sitoumuksetta annettuna alustavana tietona tulevien hankintatarpeiden mahdollisesta toteuttamistavasta. Sähköpostissa todettua ei voida siten pitää sitoumuksena olla hankkimatta po. viestintäpalveluja tai osoituksena oikaisuvaatimuksen tekijän syrjimisestä ja tasapuolisuuden periaatteen rikkomisesta näitä palveluja ostettaessa.

Kuitenkin, avoimuusperiaate huomioiden, oikaisuvaatimuksen tekijälle olisi voitu ilmoittaa mediaseurantaa ja mediayhteyshenkilönä toimimista koskevasta palvelujen järjestämisestä ajanjaksolta huhti–heinäkuu 2019, mikäli ajanjaksoa koskevasta palvelujen ostamisesta valitulta palveluntuottajalta oli ollut tällöin jo päätös. Tämä ei kuitenkaan tee palveluostoja koskevista ratkaisuista virheellisiä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on viitannut tuottaneensa hyvällä menestyksellä saksankielisen viestinnän asiantuntijapalveluja Helsingin kaupungille aikavälillä 2013–30.6.2018. Kaupunki on puolestaan viitannut viestintäjohtajan 26.10.2018 antamassa vastauksessa oikaisuvaatimuksen tekijälle tämän palvelusuorituksissa havaittuihin laatupuutteisiin.

Viestintäpalveluostojen perusteluksi Saksassa ja saksankielisillä alueilla vuonna 2019 ei ole kuitenkaan esitetty sellaisia tarjoajaan liittyviä syitä, joiden johdosta ainoastaan valittu palveluntuottaja olisi katsottu kykeneväksi toimittamaan tarvittavan palvelun.

Oikaisuvaatimuksen perusteiden arviointi

Oikaisuvaatimus on tehty hankintalain perusteella, joten sitä koskevien vaatimusten käsittelyyn sovelletaan hankintalain 132–134 §§ säännöksiä. Hankintalain 132 § mukaan hankintaoikaisun johdosta hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen, jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin.

Oikaisuvaatimuksessa tarkoitettuja viestintäpalveluostoja koskevia ratkaisuja voidaan pitää kaupungin pienhankintoja koskevan ohjeistuksen mukaisina. Perusteita päätösten kumoamiselle ei näin ollen ole.

Hallintoasian hoitamisesta aiheutuneet kulut

Oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimus ylimääräisestä palkattomasta työstä syntyneistä 2 000,00 euron suuruisista kuluista on tulkittava kulujen korvaamista koskevaksi vaatimukseksi.

Hallintolain 64 §:n 1 momentin mukaan hallintoasiassa kukin osapuoli vastaa itse omista kuluistaan. Kyseisen lainkohdan esitöiden mukaan, jos asianosainen on vaatinut kulujen korvaamista oikaisuvaatimuksessa, vaatimus on jätettävä tutkimatta sillä perusteella, ettei käsittelykulujen korvaaminen kuulu viranomaisen toimivaltaan (HE 72/2002).

Näin ollen kaupunginhallitus ei ota tutkittavaksi vaatimusta hallintoasian hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Vahingonkorvausvaatimuksen käsittely

Oikaisuvaatimuksen tekijä on esittänyt, että hankintamenettelyn johdosta hänelle on aiheutunut ansionmenetystä 8 020,00 euroa. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa esitetään 2 000,00 euron korvausvaatimus henkisestä kärsimyksestä

Kaupunginhallitus ei ole toimivaltainen käsittelemään oikaisuvaatimuksessa esitettyä vahingonkorvausvaatimusta ansionmenetyksestä ja henkisestä kärsimyksestä.

Korvausvaateen käsittely kuuluu Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 5 §:n 5 kohdan perusteella kaupunginlakimiehen toimivaltaan. Näin ollen kaupunginhallitus ei ota tutkittavaksi korvausvaatimusta ansionmenetyksestä ja henkisestä kärsimyksestä.

Kaupunginlakimies antaa asiasta erillisen ratkaisun oikaisuvaatimuksessa esitetyn vaatimuksen perusteella.

Close

This decision was published on 23.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 ja 132 – 135 §.

Close

Presenter information

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Jukka Harno, kaupunginasiamies, puhelin: (09) 310 23527

jukka.harno@hel.fi

Jani Merimaa, viestintäpäällikkö, puhelin: (09) 310 15255

jani.merimaa@hel.fi

Attachments

1. Oikaisuvaatimus 1.10.2020 liitteineen

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.