Vuokraus, Keskustakirjasto Oodin elokuvateatteri, Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) käyttöön

HEL 2018-006722
More recent handlings
§ 34

Senaatti-kiinteistöjen korvausvaatimus elokuvateatterin valmistumisen viivästymisestä

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä Senaatti-kiinteistöjen korvausvaatimuksen elokuvateatterin valmistumisen viivästymisestä siten, että viivästyskorvausta suoritetaan sopimuksen mukaisesti kahdelta viikolta, yhteensä 7 379,40 euroa (ilman alv). Vuokraa hyvitetään (10 päivää) ajalta 1. -10.1.2019, sisältäen 2 % edelleenvuokrauspalkkion niin, että vuokrasopimuksen mukaisen kokonaisvuokran 15 813 euroa (ilman alv) sijasta tammikuulta 2019 perittävä kuukausivuokra on 10 712,05 euroa (ilman alv).

Päätös tiedoksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan taloushallinnolle asian valmistelua ja toimeenpanoa varten.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 19.6.2018 § 140 valtuuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen, jolla kaupunginkirjasto vuokraa Kansallisen audiovisuaalisen instituutin käyttöön keskustakirjasto Oodin elokuvateatterin oheistiloineen osoitteessa Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki. Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan tekemään vuokrasopimukseen pieniä muutoksia tarvittaessa.

Toimialan ja Senaatti-kiinteistöjen välisen, keskustakirjaston elokuvateatterista solmitun vuokrasopimuksen viivästysseuraamusta koskevan ehdon mukaan ”mikäli vuokra-ajan alkaminen viivästyy sovitusta, suorittaa vuokranantaja vuokralaiselle korvauksena viikkovuokraa vastaavan viivästyskorvauksen kultakin alkavalta viivästyneeltä viikolta”. Vuokra-ajan alkaminen viivästyi sovitusta 10 päivää ja vuokralainen sai vuokrakohteen hallintaansa 11.1.2019.

Senaatti-kiinteistöt on lähettänyt korvausvaatimuksen 8.3.2019 ja päivittänyt sitä 8.5.2019. Korvausvaatimus on yhteensä 12 582,39 euroa.

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtaja päättää vahingonkorvauksesta.

This decision was published on 12.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna-Maria Soininvaara, keskustakirjaston johtaja, puhelin: 09 310 85400

anna-maria.soininvaara@hel.fi

Johanna Simpanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 09 310 43682

johanna.simpanen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja