Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialan käyttöön kaupungintalokorttelien kehittämistä varten

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-009560
More recent handlings
Case 20. / 753 §

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialan käyttöön kaupungintalokorttelien kehittämistä varten

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2018 talousarvion kohdasta 8 02 03, Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi

 
1 910 000 euroa kaupungintalokorttelien kehittämishankkeiden toteuttamiseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Vuoden 2018 talousarvion kohdassa 8 02 03, Kaupungintalokorttelien kehittäminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi on varauduttu torikorttelien 1. kerroksen myymälätilojen muutostöihin ja muihin kaupungintalokorttelien kehittämisen edellyttämiin pieniin muutostöihin. Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaan toimiala tarvitsee määrärahat suunniteltujen muutostöiden toteuttamiseen.

Kaupungintalokorttelien kehittämiseen on vuosina 2010–2017 käytetty yhteensä 63,3 milj. euroa muun muassa Kiseleffin talon, kaupunginmuseon uusien tilojen ja Sofiankatu 4:n tilojen muutos- ja perusparannustöihin. Vuoden 2018 tarpeeksi on arvioitu 3,61 milj. euroa, joka koostuu talousarviossa osoitetusta 1,91 milj. euron määrärahasta ja vuonna 2017 käyttämättä jääneen määrärahan perusteella myönnetystä 1,70 milj. euron ylitysoikeudesta vuodelle 2018. Kaupungintalokorttelien kehittämisvaihe on suunniteltu päättyväksi vuonna 2018, eikä kehittämiseen ole varattu erillismäärärahoja vuoden 2019 talousarvioesityksessä.

Kaupunkiympäristön toimialan esittämä 1 910 000 euron määräraha tulisi myöntää kaupunkiympäristön toimialalle käytettäväksi kaupungintalokorttelien kehittämishankkeiden toteuttamiseen vuoden 2018 talousarvion kohdasta 8 02 03, Kaupungintalokorttelien kehittäminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi.

Close

This decision was published on 27.11.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 25902

ville.vastamaki@hel.fi

Attachments

1. Kaupunkiympäristön toimialan kirje kaupunginhallitukselle

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.