Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialan käyttöön kaupungintalokorttelien kehittämistä varten

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-009560
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 753 §

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialan käyttöön kaupungintalokorttelien kehittämistä varten

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2018 talousarvion kohdasta 8 02 03, Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi

 
1 910 000 euroa kaupungintalokorttelien kehittämishankkeiden toteuttamiseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vuoden 2018 talousarvion kohdassa 8 02 03, Kaupungintalokorttelien kehittäminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi on varauduttu torikorttelien 1. kerroksen myymälätilojen muutostöihin ja muihin kaupungintalokorttelien kehittämisen edellyttämiin pieniin muutostöihin. Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaan toimiala tarvitsee määrärahat suunniteltujen muutostöiden toteuttamiseen.

Kaupungintalokorttelien kehittämiseen on vuosina 2010–2017 käytetty yhteensä 63,3 milj. euroa muun muassa Kiseleffin talon, kaupunginmuseon uusien tilojen ja Sofiankatu 4:n tilojen muutos- ja perusparannustöihin. Vuoden 2018 tarpeeksi on arvioitu 3,61 milj. euroa, joka koostuu talousarviossa osoitetusta 1,91 milj. euron määrärahasta ja vuonna 2017 käyttämättä jääneen määrärahan perusteella myönnetystä 1,70 milj. euron ylitysoikeudesta vuodelle 2018. Kaupungintalokorttelien kehittämisvaihe on suunniteltu päättyväksi vuonna 2018, eikä kehittämiseen ole varattu erillismäärärahoja vuoden 2019 talousarvioesityksessä.

Kaupunkiympäristön toimialan esittämä 1 910 000 euron määräraha tulisi myöntää kaupunkiympäristön toimialalle käytettäväksi kaupungintalokorttelien kehittämishankkeiden toteuttamiseen vuoden 2018 talousarvion kohdasta 8 02 03, Kaupungintalokorttelien kehittäminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.11.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 25902

ville.vastamaki@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kaupunkiympäristön toimialan kirje kaupunginhallitukselle

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.