Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiassa

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-009749
More recent handlings
§ 2

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiassa

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä hakijan jatkovaatimuksen hakemuksen mukaan.

Tämä päätös on ainoastaan Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran kannanotto korvausasiaan, eikä kyse ole korvausasian kaupunkia oikeudellisesti sitovasta ratkaisusta. Tämä päätös ei sisällä kannanottoa siihen, onko Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara aiheuttanut hakemuksessa esitetyn vahingon, eikä hakija voi vedota tähän päätökseen asian mahdollisessa muussa käsittelyssä.

Menotosite talousyksikköön ja pöytäkirjanote Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Alkuperäisen hakemuksen mukaan autoilija oli ajanut 17.9.2018 klo 5.50 Vuosaaressa taloyhtiön parkkipaikalta Ramsinniementielle, kun tielle kiviurakoitsijan asentajien jättämä reunakivi oli huonosti merkattu ja osittain ajotiellä. Autoilijan kertoman mukaan hän ei ehtinyt kunnolla väistää osittain pimeydestä johtuen auton vasemmanpuoleinen alatakakulma ja vanne oli osunut tähän reunakiveen näin vaurioittaen ajoneuvoa. Autoilijalle korvattiin tällöin yksikönjohtajan päätöksellä 8.11.2018 §46 omavastuuosuus 200,00 euroa ja vakuutusyhtiölle takaisinsaantihakemuksen mukaan 1212,55 euroa. Hakija vakuutusyhtiö vaatii jatkohakemuksella täten Staraa korvaamaan lisäksi ajoneuvon kaskovakuutuksesta korvatut vahingossa vaurioituneet vanteet.

Stara on teettänyt kyseessä olevalla paikalla tapahtuma-aikaan kadun reunakivi- ja päällystystöitä. Kyseisellä kohdalla oli tiellä kiviurakoitsijan asentajien jättämä reunakivi osittain ajoreitillä, jolloin siitä yliajettaessa mainitut vauriot ovat voineet tulla hakijan ajoneuvoon.

Hakija vakuutusyhtiö vaatii jatkovaatimuksessaan 31.12.2018 Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staraa korvaamaan ajoneuvolle aiheuttamansa vaurioiden lisäkorjauskustannukset kuittien mukaisesti 517,84 euroa.

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä hakijan jatkokorvausvaatimuksen edellä mainitun mukaan.

Autovaurion lisäkorjauskustannuksista sovitaan kiviurakoitsijan kanssa takuukatselmuksen yhteydessä kolmannen osapuolen vaateena.

This decision was published on 10.01.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Decisionmaker

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Attachments

1. Vakuutusyhtiön jatkovaatimus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.