Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiassa

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-009749
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiassa

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä hakijan jatkovaatimuksen hakemuksen mukaan.

Tämä päätös on ainoastaan Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran kannanotto korvausasiaan, eikä kyse ole korvausasian kaupunkia oikeudellisesti sitovasta ratkaisusta. Tämä päätös ei sisällä kannanottoa siihen, onko Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara aiheuttanut hakemuksessa esitetyn vahingon, eikä hakija voi vedota tähän päätökseen asian mahdollisessa muussa käsittelyssä.

Menotosite talousyksikköön ja pöytäkirjanote Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Alkuperäisen hakemuksen mukaan autoilija oli ajanut 17.9.2018 klo 5.50 Vuosaaressa taloyhtiön parkkipaikalta Ramsinniementielle, kun tielle kiviurakoitsijan asentajien jättämä reunakivi oli huonosti merkattu ja osittain ajotiellä. Autoilijan kertoman mukaan hän ei ehtinyt kunnolla väistää osittain pimeydestä johtuen auton vasemmanpuoleinen alatakakulma ja vanne oli osunut tähän reunakiveen näin vaurioittaen ajoneuvoa. Autoilijalle korvattiin tällöin yksikönjohtajan päätöksellä 8.11.2018 §46 omavastuuosuus 200,00 euroa ja vakuutusyhtiölle takaisinsaantihakemuksen mukaan 1212,55 euroa. Hakija vakuutusyhtiö vaatii jatkohakemuksella täten Staraa korvaamaan lisäksi ajoneuvon kaskovakuutuksesta korvatut vahingossa vaurioituneet vanteet.

Stara on teettänyt kyseessä olevalla paikalla tapahtuma-aikaan kadun reunakivi- ja päällystystöitä. Kyseisellä kohdalla oli tiellä kiviurakoitsijan asentajien jättämä reunakivi osittain ajoreitillä, jolloin siitä yliajettaessa mainitut vauriot ovat voineet tulla hakijan ajoneuvoon.

Hakija vakuutusyhtiö vaatii jatkovaatimuksessaan 31.12.2018 Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staraa korvaamaan ajoneuvolle aiheuttamansa vaurioiden lisäkorjauskustannukset kuittien mukaisesti 517,84 euroa.

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä hakijan jatkokorvausvaatimuksen edellä mainitun mukaan.

Autovaurion lisäkorjauskustannuksista sovitaan kiviurakoitsijan kanssa takuukatselmuksen yhteydessä kolmannen osapuolen vaateena.

Detta beslut publicerades 10.01.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Vakuutusyhtiön jatkovaatimus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.