Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.2017 - 30.6.2018 väliseltä ajalta

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-009940
More recent handlings
Case 11. / 326 §

Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.2017 - 30.6.2018 väliseltä ajalta

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Hallintosäännön 26 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan jäsenen tai palvelunkäyttäjän aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Käsiteltäessä hallintosäännön 26 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja kunnan jäsenen aloitteita sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuunottamatta sallita.

Kunnan asukkaan aloitteita kirjattiin 1.1.2017-30.6.2018 välisellä ajalla 13 kappaletta. Aloitteista 11 koskee kaupunkiympäristön toimialaa ja kaksi sosiaali- ja terveystoimen toimialaa.

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvien kunnan asukkaan aloitteiden lisäksi palautejärjestelmään saapuu myös muita aloitteita ja palautteita, jotka ohjataan toimialojen vastattavaksi.

Kunnan asukkaan aloitteista on pyydetty toimialan lausunto. Aloitteiden tekijöille on vastattu apulaispormestarin päätöksellä tai kirjeellä.

Saapuneet aloitteet ja niiden johdosta annetut vastaukset ovat liitteenä.

Close

Kaupunginhallitus 08.10.2018 § 639

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen@hel.fi
Close

This decision was published on 17.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

Kaupunginhallitus

Ask for more info

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 31036024

hannu.hyttinen@hel.fi