Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.2017 - 30.6.2018 väliseltä ajalta

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-009940
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 11. / 326 §

Initiativ från kommuninvånare under perioden 1.1.2017–30.6.2018

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade initiativen från kommuninvånare och de åtgärder som har vidtagits med anledning av dem.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Stadsstyrelsen konstaterar att enligt 23 § i kommunallagen har kommuninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativtagaren ska informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av initiativet.

Enligt 26 kap. 1 § i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen två gånger om året underrätta fullmäktige om de initiativ som kommuninvånare eller servicetagare har tagit i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen.

Vid behandlingen av de invånarinitiativ som avses i 26 kap. 1 § i förvaltningsstadgan tillåts diskussion. Beslut om enskilda initiativ tillåts inte utom i fråga om bordläggning eller hemställningsklämmar.

Under perioden 1.1.2017–30.6.2018 antecknades 13 initiativ inlämnade av kommuninvånare. Av initiativen gäller 11 stadsmiljösektorn och 2 social- och hälsovårdssektorn.

Utöver de initiativ som faller under stadsfullmäktiges kompetens, så kommer det via responssystemet in också andra initiativ och annan respons, som hänskjuts till sektorerna för svar.

Ett utlåtande har begärts in från respektive sektor med anledning av invånarinitiativen. Initiativtagarna har fått svar i form av beslut eller brev från biträdande borgmästaren.

De initiativ som kommit in och svaren med anledning av dem utgör bilaga.

Stäng

Kaupunginhallitus 08.10.2018 § 639

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 17.11.2018

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Hannu Hyttinen, ledande stadssekreterare, telefon: 09 31036024

hannu.hyttinen@hel.fi