Kalasataman peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-010431
More recent handlings
§ 48

Kalasataman peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti ottaa Kalasataman peruskouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan (nro 0044) toistaiseksi kasvatustieteen maisteri Kati Pennasen. Virantoimitus alkaa 1.1.2019. Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kolmen (3) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Kalasataman peruskouluun sijoitettu peruskoulun rehtorin virka on tullut avoimeksi 7.7.2018. Rehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 14.9.2018. Lisäksi rehtorin viran hausta on tiedotettu Helsingin Sanomissa 16.9.2018.

Kalasataman peruskoulussa on yleisopetuksen luokat 1-3 sekä 11 SLI-luokkaa, jotka on tarkoitettu oppilaille, joilla on kielellinen erityisvaikeus. Koulu toimii nyt kahdessa toimipisteessä. Koulu kasvaa vähitellen noin 700 oppilaan yhtenäiseksi peruskouluksi. Suunnitelmien mukaan koulun laajennusosa valmistuu vuonna 2020. Rehtori vastaa toisen rakennusvaiheen pedagogisesta suunnittelusta.

Rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Eduksi luettiin kiinnostus ja kokemus oppimisympäristöjen kehittämisestä sekä digitalisaation hyödyntämisestä opetuksessa.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtorin keskeisinä tehtävinä on vastata koulun opetus-, ohjaus- ja kasvatustyön johtamisesta, koulun henkilöstöjohtamisesta, koulun taloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta, koulun toiminnan kehittämisestä sekä koulun sisäisestä ja huoltajien, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Virkaan jätti 1.10.2018 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 16 hakijaa, joista yksi peruutti hakemuksensa. Videohaastatteluun osallistui kuusi hakemusten perusteella valittua hakijaa: ********** Videohaastattelutyökalulla kysyttiin hakijoiden johtamisperiaatteita, hakijoiden ajatuksia inklusiivisesta lähikoulusta ja sen toteutumista sekä digitalisaation hyödyntämistä oppimisessa. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat perusopetusjohtaja ********** sekä perusopetuksen aluepäällikkö ********** Vastaukset arvioitiin rehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden.

Videohaastattelujen perusteella ensimmäiseen haastatteluun 24.10.2018 kutsuttiin seuraavat kolme hakijaa: ********** Haastatteluihin osallistuivat perusopetusjohtaja ********** perusopetuksen aluepäällikkö ********** Kalasataman peruskoulun johtokunnan puheenjohtaja ********** sekä henkilöstösuunnittelija ********** Haastatellut kutsuttiin henkilöarviointiin, jonka suoritti Psycon Oy. Henkilöarvioinnin jälkeen heidät kutsuttiin toiseen haastatteluun 8.11.2018. Haastatteluun osallistuivat **********

Hakija **********

Hakija **********

Hakija Kati Pennanen **********

**********

Rehtorin työssä korostuvat monialainen johtamisosaaminen sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Rehtori vastaa koulun pedagogisesta, hallinnollisesta ja henkilöstöjohtamisesta. Tehtävä edellyttää monipuolista kokemusta niin johtamis- ja esimiestyöstä kuin kykyä suunnitella ja kehittää opetusta ja oppimisympäristöjä sekä arvioida kehittämistyön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

**********

Henkilöarvioinnin ja haastattelujen jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella perusopetusjohtaja katsoo, että Kati Pennasella on parhaat edellytykset Kalasataman peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran menestykselliseen hoitamiseen. Hänellä on pitkäaikaista perusopetuksen rehtorikokemusta, kokemusta
oppimisympäristöjen kehittämisestä sekä kokemusta kaupunkitason kehittämishankkeista. Haastattelussa hän kuvaa pedagogiset kehittämisajatuksensa sekä johtamisnäkemyksensä konkreettisiksi johtamisteoiksi.

Kalasataman peruskoulun johtokunta on antanut asiasta lausunnon.

Toimialajohtajan 15.6.2018 tekemän delegointipäätöksen (§46) perusteella rehtorin ottaa palvelukokonaisuuden johtaja.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 22.11.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Virve Kemppi, henkilöstösuunnittelija, puhelin: 09 310 86293

virve.kemppi@hel.fi

Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 83012

hanna.valitalo@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja