Määrärahojen myöntäminen kaupunkiympäristön toimialan käyttöön projektialueiden esirakentamista varten

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-010726
More recent handlings
Case 21. / 754 §

Määrärahojen myöntäminen kaupunkiympäristön toimialan käyttöön projektialueiden esirakentamista varten

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2018 talousarvion kohdan 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi

alakohdasta 8 01 02 06 Pasilan esirakentaminen

 
1 500 000 euroa alueen esirakentamiseen,

alakohdasta 8 01 02 07 Uudet projektialueet ja muun täyd.

 
500 000 euroa kaavojen toteutettavuuteen liittyvien teknisten yleissuunnitelmien laadintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Pasila

Ratapihakortteleiden katujen ja puistojen sekä tonttien rakentamisen yhteydessä kunnostetaan kaupungin vastuulla olevat pilaantuneet maat sekä poistetaan jätetäyttö rakentamisen vaatimassa laajuudessa. Lisäksi Postipuiston alueella tehdään tutkimuksia. Pilaantuneen maan kunnostamisesta, jätteen poistosta ja tutkimuksista aiheutuvat kustannukset ovat 0,31 milj. euroa. Ratapihakortteleiden paalulaatan ensimmäisen vaiheen teosta Höyrykadun, Tenderinlenkin ja Höyrypuiston alueelle aiheutuu noin 1,7 milj. euron kustannukset.

Yhteensä ratapihakortteleiden esirakentamiseen ennustetaan vuonna 2018 tarvittavan 2,0 milj. euroa, johon käytetään toimialalle aiemmin myönnettyä ylitysoikeusmäärärahaa 0,5 milj. euroa ja nyt esitettävää määrärahaa 1,5 milj. euroa.

Vuoden 2018 talousarviossa on varattu Pasilan esirakentamiseen ja maaperän puhdistamiseen 3,26 milj. euroa. Lisäksi vuonna 2017 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella Pasilan esirakentamiseen myönnettyä ylitysoikeutta on käytettävissä kaupunginhallituksella 0,2 milj. euroa ja kaupunkiympäristön toimialalla 0,5 milj. euroa (Khs 12.2.2018). Pasilan esirakentamistöihin on vuodesta 2010 lähtien käytetty 19,8 milj. euroa. Taloussuunnitelmassa vuosille 2018-2020 on Pasilan alueen esirakentamistöihin suunniteltu käytettäväksi yhteensä 4,2 milj. euroa.

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen

Vuoden 2018 talousarviossa on varattu alakohtaan 8 01 02 07 Uudet projektialueet ja muun täydennysrakentamisen edellyttämään esirakentamiseen 1,2 milj. euroa. Teknisiä yleissuunnitelmia laaditaan Malmin ja Koivusaaren alueella sekä muilla pienemmillä täydennysrakentamisalueilla kaavojen toteutettavuuden ja kustannusten arviointia varten. Määrärahatarve vuonna 2018 on 0,5 milj. euroa. Taloussuunnitelmassa vuosille 2018-2020 on uusien projektialueiden ja muun täydennysrakentamisen edellyttämiin esirakentamistöihin suunniteltu käytettäväksi yhteensä 3,2 milj. euroa.

Määrärahaesitys

Kaupunkiympäristön toimiala esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi toimialan käyttöön vuoden 2018 talousarvion alakohdasta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi eri alakohdista yhteensä 2,0 milj. euroa.

Yhteensä 2 000 000 euron määräraha tulisi myöntää kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2018 talousarvion kohdasta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi.

Close

This decision was published on 27.11.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 25902

ville.vastamaki@hel.fi

Attachments

1. Kaupunkiympäristön toimialan esitys projektialueiden esirakentaminen

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.