Määrärahojen myöntäminen kaupunkiympäristön toimialan käyttöön projektialueiden esirakentamista varten

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-010726
Asialla on uudempia käsittelyjä
21. / 754 §

Määrärahojen myöntäminen kaupunkiympäristön toimialan käyttöön projektialueiden esirakentamista varten

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2018 talousarvion kohdan 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi

alakohdasta 8 01 02 06 Pasilan esirakentaminen

 
1 500 000 euroa alueen esirakentamiseen,

alakohdasta 8 01 02 07 Uudet projektialueet ja muun täyd.

 
500 000 euroa kaavojen toteutettavuuteen liittyvien teknisten yleissuunnitelmien laadintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Pasila

Ratapihakortteleiden katujen ja puistojen sekä tonttien rakentamisen yhteydessä kunnostetaan kaupungin vastuulla olevat pilaantuneet maat sekä poistetaan jätetäyttö rakentamisen vaatimassa laajuudessa. Lisäksi Postipuiston alueella tehdään tutkimuksia. Pilaantuneen maan kunnostamisesta, jätteen poistosta ja tutkimuksista aiheutuvat kustannukset ovat 0,31 milj. euroa. Ratapihakortteleiden paalulaatan ensimmäisen vaiheen teosta Höyrykadun, Tenderinlenkin ja Höyrypuiston alueelle aiheutuu noin 1,7 milj. euron kustannukset.

Yhteensä ratapihakortteleiden esirakentamiseen ennustetaan vuonna 2018 tarvittavan 2,0 milj. euroa, johon käytetään toimialalle aiemmin myönnettyä ylitysoikeusmäärärahaa 0,5 milj. euroa ja nyt esitettävää määrärahaa 1,5 milj. euroa.

Vuoden 2018 talousarviossa on varattu Pasilan esirakentamiseen ja maaperän puhdistamiseen 3,26 milj. euroa. Lisäksi vuonna 2017 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella Pasilan esirakentamiseen myönnettyä ylitysoikeutta on käytettävissä kaupunginhallituksella 0,2 milj. euroa ja kaupunkiympäristön toimialalla 0,5 milj. euroa (Khs 12.2.2018). Pasilan esirakentamistöihin on vuodesta 2010 lähtien käytetty 19,8 milj. euroa. Taloussuunnitelmassa vuosille 2018-2020 on Pasilan alueen esirakentamistöihin suunniteltu käytettäväksi yhteensä 4,2 milj. euroa.

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen

Vuoden 2018 talousarviossa on varattu alakohtaan 8 01 02 07 Uudet projektialueet ja muun täydennysrakentamisen edellyttämään esirakentamiseen 1,2 milj. euroa. Teknisiä yleissuunnitelmia laaditaan Malmin ja Koivusaaren alueella sekä muilla pienemmillä täydennysrakentamisalueilla kaavojen toteutettavuuden ja kustannusten arviointia varten. Määrärahatarve vuonna 2018 on 0,5 milj. euroa. Taloussuunnitelmassa vuosille 2018-2020 on uusien projektialueiden ja muun täydennysrakentamisen edellyttämiin esirakentamistöihin suunniteltu käytettäväksi yhteensä 3,2 milj. euroa.

Määrärahaesitys

Kaupunkiympäristön toimiala esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi toimialan käyttöön vuoden 2018 talousarvion alakohdasta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi eri alakohdista yhteensä 2,0 milj. euroa.

Yhteensä 2 000 000 euron määräraha tulisi myöntää kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2018 talousarvion kohdasta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.11.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 25902

ville.vastamaki@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kaupunkiympäristön toimialan esitys projektialueiden esirakentaminen

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.