Vahingonkorvausvaatimus työntekijän vahingoittuneista silmälaseista

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-012208
More recent handlings
§ 25
This decisionmaker is no longer active

Vahingonkorvausvaatimus työntekijän vahingoittuneista silmälaseista

Hallintopäällikkö

Päätös

Hallintopäällikkö päätti kohtuussyistä myöntää ********** vahingonkorvauksena silmälasien rikkoutumisesta 50 euroa.

Päätöksen perustelut

Työntekijä ********** on vaatinut 21.11.2018 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapuneella vahingonkorvaushakemuksella 164 euron suuruista korvausta lukulasien vahingoittumisesta. Vahinkoilmoituksen mukaan leikkitoiminnan kerhossa ollut lapsi oli työntekijän sylissä ollessaan huitaissut kädellään ja osunut työntekijän silmälaseihin 4.10.2018. Silmälasit putosivat lattialle ja vahingoittuivat. Optikon arvion mukaan silmälaseja ei voinut enää korjata, joten työntekijä osti uudet lasit, jotka maksoivat 164 euroa. Saadun selvityksen mukaan vahingoittuneet lukulasit olivat noin 5 vuotta vanhat.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Saman lain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Tässä tapauksessa ei voida katsoa, että työntekijä olisi virheellään aiheuttanut vahingon. Vahinko ei myöskään ole aiheutunut siitä, että työnantaja olisi rikkonut tai laiminlyönyt työsuhteesta tai työsopimuslaista johtuvia velvollisuuksiaan (TSL 12 luvun 1 §:n 1 momentti).

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti 21.5.2017 § 23 hallintosäännön 14 luvun 1 §:n perusteella siirtää toimivaltaansa siten, että hallintopäällikkö päättää vahingonkorvauksesta silloin, kun kaupunki on toimialaa koskevissa asioissa korvausvelvollinen, taikka vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi ja haettava määrä on enintään 5000 euroa.

Helsingin kaupunki ei ole asiassa vahingonkorvauslain eikä työsopimuslain nojalla korvausvelvollinen. Saatu selvitys huomioon ottaen korvauksen myöntäminen voidaan kuitenkin katsoa kohtuulliseksi. Voidaan katsoa, että vahinko ei ole ollut työtehtäviä suoritettaessa vältettävissä. Lisäksi silmälasien käyttäminen on työn kannalta välttämätöntä. Vahingonkorvauksena korvataan esineen vahinkohetkinen arvo, ei jälleenhankinta-arvoa.

This decision was published on 27.02.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 55728

jaana.lax@hel.fi

Decisionmaker

Marko Enberg
hallintopäällikkö