Corn King Oy:n oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätöksen 13.12.2018, § 44

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-012527
More recent handlings
Case 9. / 37 §

Corn King Oy:n oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätöksen 13.12.2018, § 44

Culture and Leisure Committee

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti jättää tutkimatta Corn King Oy:n oikaisuvaatimuksen liikuntajohtajan päätökseen 13.12.2018, § 44 koskien kahvila- tai kioskitilojen vuokrausta Pirkkolan liikuntapuistosta Fish Corner Hyvönen Oy:lle. Oikaisuvaatimus on saapunut oikaisuvaatimuksen jättämiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Corn King Oy hakee 8.1.2019 Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle saapuneella oikaisuvaatimuksella oikaisua liikuntajohtajan päätökseen 13.12.2018, § 44. Oikaisuvaatimus on liitteenä.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista kuntalain 138 §:n mukaan. Asianosaiselle on 17.12.2018 lähetetty pöytäkirjanote päätöksestä kirjeitse oikaisuvaatimusohjeineen. Asianosaisen katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Liikuntajohtajan päätöksestä 13.12.2018, § 44 oikaisuvaatimuksen määräaika päättyi 7.1.2019. Näin ollen oikaisuvaatimus on saapunut myöhässä ja jätetään tutkimatta.

Liikuntajohtajan päätöksen 13.12.2018, § 44 liitteet ovat kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa nähtävillä.

Close

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntajohtaja 13.12.2018 § 44

Close

This decision was published on 18.02.2019

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Presenter information

hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Ask for more info

Petteri Huurre, vs. liikuntajohtaja, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87801

turo.saarinen@hel.fi

Attachments

1. Oikaisuvaatimus 7.1.2018, liikuntajohtajan päätös 13.12.2018 § 44
2. Täydennys oikaisuvaatimukseen, 14.1.2019, Corn King Oy
3. Täydennys oikaisuvaatimukseen, liite 1, Corn King Oy
4. Täydennys oikaisuvaatimukseen, liite 2, Corn King Oy
5. Täydennys oikaisuvaatimukseen, päätös 13.12.2018 § 44

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.